GRAND POLAND 8 DAYS
 • GRAND POLAND 8 DAYS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-POLAND01-EUR13A
 • สายการบิน : Finnair (AY)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 15 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 74,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 12-19 ,19-26 ตุลาคม 62ทัวร์ยุโรป

GRAND POLAND 8 DAYS

 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินฟินแอร์  (AY)

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ

 • พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์) - คราคูฟ (โปแลนด์) - เที่ยวย่านโอลค์ทาวน์

 • ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 • นำคณะต่อเครื่องสู่เมืองคราคูฟ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY1161
 • ถึงสนามบินกรุงสู่เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ เมืองที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค, เรอเนซองส์, โกธิค, บาร็อกและเบลลา-อีโปค์ ไว้ด้วยกันอย่างน่ามหัศจรรย์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงเก่าคราคูฟ (Krakow) ปี ค.ศ. 965 คราคูฟ หนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งโปแลนด์ และมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุด
 • ขึ้นชมวาเวลฮิลล์ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และเป็นที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า และใกล้กันเป็นมหาวิหารวาเวล มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ใช้เป็นที่ราชาภิเษกกษัตริย์ทุกพระองค์
 • นำท่านชมป้อมปราการ (Barbakan) อายุกว่า 600 ปีที่ปกปักษ์รักษาเมืองที่หลงเหลืออยู่ แนวกำแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่จะมาแสดงผลงานและวิถีชีวิตของชาวยิปซี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทซ์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เมืองวูซ

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เดินทางสู่เมืองเอาส์ชวิตซ์ - เบอร์กเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ตั้งค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม ภาพสะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมสารคดีในประวัติศาสตร์กับเรื่องราวของความเป็นจริง 
 • นำท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อันเป็นสถานที่ต่างๆ ในค่ายกักกัน อาทิ ห้องขังนักโทษ, ห้องรมแก๊สพิษและเตาเผาศพ
 • นำท่านขึ้นหอคอยเพื่อชมทัศนียภาพของค่ายกักกันที่แข็งแรงและใหญ่ที่สุดซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะออกเดินทางสู่เมืองวูซ (Łódź) เมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศโปแลนด์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อนถึงเมืองวอร์ซอร์ ชื่อของเมืองแปลว่า เรือ
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

HOLIDAY INN LODZ HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


เมืองวูซ - เมืองกดังส์ - เที่ยวชมเมืองเก่า 

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่เมืองกดังส์ (Gdańsk) เมืองบนชายฝั่งทะเลบอลติก เป็นมหานครใหญ่เป็นดันดับ 4 ของประเทศและเป็นท่าเรือที่สำคัญของโปแลนด์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะเดินเล่นย่านเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ผ่านตลาดผ่านหิน Coal Market และไม่ควรพลาดกับสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่คืออำพัน
 • นำท่านผ่านประตูทองคำ Golden Gate สู่ย่านเมืองเก่า อันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าขายตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และ 17
 • ชมโบสถ์ St.Mary’s Church โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1379 ภายในมีภาพเขียนสีเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลกว่าสองหมื่นภาพชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที่อยู่ในตัวโบสถ์ 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

SCANDIC GDANSK HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


เที่ยวชมเมืองกดังส์ - อาคารCrook House - ท่าเรือ - กรุงวอร์ซอ

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • พาท่านเดินทางสู่บริเวณท่าเรือ ผ่านถนน Heroes of Monte Casino Street ท่านสามารถเห็นอาคารรูปร่างแปลกตา หรือคนที่นี่เรียกว่า Crook House ตลอดทางสู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งถือเป็นอาคารไม้ที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป จากนั้นท่านจะได้เห็นเสากระโดงเรือโบราณ 3 เสางดงามตรงหน้า
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจก่อนอำลาเมือง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะออกเดินทางสู่เมืองวอร์ซอ เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวามากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปกลาง วอร์ซอเป็นเมืองที่มีอายุเกือบ 700 ปี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำคณะเที่ยวชมเมืองวอร์ซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยู่รวมกันในเขตเรียกว่า Warsaw Ghetto เข้าสู่เขตเมืองเก่า (Stare Miasto) สร้างขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ตั้งบ้านเรือน โบสถ์และพระราชวังหลวง (Royal Castle)
 • เข้าชมภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวัตถุและเครื่องประดับเก่าแก่อันเป็นสมบัติล้ำค่า ภายในมีภาพเขียนที่สำคัญคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22
 • นำท่านผ่านชม Royal Way หรือถนนราชดำเนิน ความยาวกว่า 4 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร, ร้านค้า วอร์ซอ มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริเวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปั้นของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังเกาะกลางน้ำลาเชียนสกี้ (Lazienki Palace) สร้างเสร็จปี ค.ศ.1689 และกษัตริย์สตานิสลอว์ที่ 2 ออกุสตุส ได้ทรงซื้อที่ดินและอาคารหลังนี้ในปี ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยนให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน
 • เดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ซอ และถ่ายภาพจุดสำคัญอย่าง “ศูนย์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์วอร์ซอ” อาคารในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือที่ในแถบยุโรปตะวันออกเรียกว่า “รูปแบบสังคมนิยม”

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

RADISSON BLU SOBIESKI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


วอร์ซอ - สนามบิน 

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางโดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่  AY1144

กรุงเทพ

 

 • สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

12-19 ต.ค.62
74,000
12,000
19-26 ต.ค.62
78,000
12,000

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*