GRAND ITALY 9 DAYS
 • GRAND ITALY 9 DAYS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-G-ITA02-5
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 18 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 92,500 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : มกราคม - กันยายน 61ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี

 9 วัน 6 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

 

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)

 • พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย

   มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้

 • ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
 • ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
 • รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่
 • อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม
 • จากนั้นนำท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคเปียร์
 • นำชมบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติก ที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน
 • ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
  เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่อง เที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคนในทุกๆ ปี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


   เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า 

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
 • ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทำการค้ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง
 • ชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โคที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทำให้ดูงามสง่ายิ่งนัก
 • อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720
 • นำท่านเที่ยวชมลำคลองน้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 AC HOTEL PISA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า
 • อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่นครฟลอเร้นซ์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
 • นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล
 • นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีด้วยรถไฟด่วน
 • คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิ้ล ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญทางตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าของเรือสำราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่สำคัญ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสำคัญๆมาช้านานซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • นำคณะเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ำบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนักช้อปปิ้งได้เลือกสรร

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 HOTEL LA PALMA CAPRI  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำคณะลงเรือ Jet นำท่านกลับสู่ฝั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่เมืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึ้นมา
 • ออกเดินทางต่อสู่กรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้ยาก
 • ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • พาท่านไปบันทึกภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ  ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์  เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน
 • ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม
 • นำคณะไปชมน้ำพุเทรวี่
 • เข้าสู่จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 เดินทางสู่สนามบิน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

 • นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

12-20 ม.ค.61
92,500
10,000
19-27 ม.ค.61
92,500
10,000
26 ม.ค.- 03 ก.พ.61
92,500
10,000
02-10 ก.พ.61
92,500
10,000
09-17 ก.พ.61
92,500
10,000
16-24 ก.พ.61
92,500
10,000
23 ก.พ. -03 มี.ค.61
92,500
10,000
02-10 มี.ค.61
92,500
10,000
09-17 มี.ค.61
92,500
10,000
16-24 มี.ค.61
92,500
10,000
08-16 เม.ย.61
97,500
10,000
27 เม.ย. -05 พ.ค.61
97,500
10,000
04-12 พ.ค.61
94,500
10,000
11-19 พ.ค.61
94,500
10,000
18-26 พ.ค.61
94,500
10,000
25 พ.ค. - 02 มิ.ย.61
94,500
10,000
01-09 มิ.ย.61
95,500
10,000
08-16 มิ.ย.61
95,500
10,000
15-23 มิ.ย.61
95,500
10,000
23-31 มิ.ย.61
95,500
10,000
06-14 ก.ค.61
96,500
10,000
13-21 ก.ค.61
96,500
10,000
20-28 ก.ค.61
96,500
10,000
27 ก.ค.-04 ส.ค.61
96,500
10,000
03-11 ส.ค.61
96,500
10,000
10-18 ส.ค.61
96,500
10,000
17-25 ส.ค.61
96,500
10,000
24 ส.ค.-01 ก.ย.61
96,500
10,000
07-15 ก.ย.61
95,500
10,000
14-22 ก.ย.61
95,500
10,000
21-29 ก.ย.61
95,500
10,000

           *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*