ROMANTIC SMALL VILLAGE IN ALSACE-FRANCE
 • ROMANTIC SMALL VILLAGE IN ALSACE-FRANCE

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-EU17
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 13 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 67,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 61ทัวร์ยุโรป 

Germany - France 8 D

 8 วัน 5 คืน

     โดยสายการบินไทย (TG)

  กรุงเทพ 

 • คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG920

แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องแม่น้ำไรน์ - รูเดสไฮม์ - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมเมือง 

 • คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • ออกเดินทางสู่เมืองบ๊อบพาร์ด เมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลประจำปีริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีความยาวทั้งหมด 1,320 ก.ม. มีความยาวเป็นอันดับสามของทวีปยุโรป
 • นำคณะล่องเรือชมความงดงามเรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์ เมืองโรแมนติกแห่งแม่น้ำไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า มีอาคารกึ่งไม้ซุงไม้ที่เก่าแก่และสวยงามของเมืองสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า “Klunkhardshof”  
 • นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองรูเดสไฮม์ ระหว่างทางได้ชมวิวทิวทัศน์ของไร่องุ่นที่เขียวขจี ณ เบื้องล่าง มองเห็นเมืองรูเดสไฮม์ริมแม่น้ำไรน์ที่สวยงามและให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ไนเดอวาลด์ 
 • นำท่านนั่งกระเช้ากลับลงเส้นทางเดิม

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

HOTEL TRAUBE RUDESHEIM**** หรือเทียบเท่า


รูเดสไฮม์ - ไฮเดนเบิร์ก - สตราสบูรก์

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน
 • นำท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่ น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ภายในมีถังเก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำคณะออกเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาสและที่ตั้งของรัฐสภายุโรป
 • นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าแกรนด์อิล,โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก,นาฬิกาดาราศาสตร์
 • นำท่านไปชม Le petite France ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกบ้านเรือนในยุคกลางนี้ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดี

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

MERCURE STRASBOURG HOTEL **** หรือเทียบเท่า


  สตาร์สบูรก์ - โกลมาร์ - แร็งส์

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่เมืองโกลมาร์ (Colmar) ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส สิ่งที่น่าประทับใจของเมืองก็คือ ไร่องุ่นจำนวนมากเคียงคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองน็องซี (Nancy) เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอแรน แห่งฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1983 เนื่องจากเมืองน็องซี (Nancy) แหล่งกำเนิดศิลปะแบบ อาร์ต นูโว

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) ซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และน่ามาเยือนไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นๆ และเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน เนินเขาไร่องุ่นชื่อว่านักบุญนิไกซ์ ร่วมถึงสถานทีผลิตและห้องใต้ดินเก็บเชมเปญ ขึ้นเป็นมรดกโลก

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

HOTEL MERCURE REIMS **** หรือเทียบเท่า


เที่ยวชมเมืองแร็งส์ - มหาวิหารแร็งส์ - มหานครปารีส

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเที่ยวชมเมืองแร็งส์ เขาชมมหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทรอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการทำพิธีบรมราชาพิเษกพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส โดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 1991 
 • นำชมประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสร้างที่ถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองแร็งส์ คนทั่วไปนิยมเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร (Mars Gate)
 • นำคณะออกเดินทางสู่มหานครปารีส, ประเทศฝรั่งเศส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก  ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้), ลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์สร้างในปีค.ศ. 1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่า, บันทึกภาพหอไอเฟล จากมุมกว้าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท น้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

บริการอาหารมื้อค่ำในโรงแรม

COURTYARD by MARRIOTT HOTEL****  หรือเทียบเท่า


  อิสระตามอัธยาศัย

 บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของทุกท่านจึงไม่รวมอาหารกลางวัน และเย็น

COURTYARD by MARRIOT HOTEL**** หรือเทียบเท่า


  เดินทางกลังกรุงเทพ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG931
 • สายการบินบริการอาหารสองมื้อระหว่างเที่ยวบินกลับสู่กรุงเทพฯ

  กรุงเทพฯ  

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

5-12 พ.ค.61
67,000
9,000
12-19 พ.ค.61
67,000
9,000
19-26 พ.ค.61
67,000
9,000
26 พ.ค.-2มิ.ย.61
67,000
9,000
9-16 มิ.ย.61
67,000
9,000
23-30มิ.ย.61
67,000
9,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*