อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
 • อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-EU04-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 24 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 106,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม 61 - มีนาคม 62ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 

 

   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)

 • พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย

  กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า

 • ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย
 • ถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา
 • ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียต้า (Pieta) ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
 • นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 80 (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1) อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

HOTEL SIENA DEGLI ULIVI  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
 • นำท่านเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทำการค้ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 • นำคณะนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้

APOGIA SIRIO VENICE MESTRE  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น – อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนที่เมืองคีอัสโซ่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นเวลานับศตวรรษมาแล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้
 • นำท่านชมรูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา
 • อิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต
 • นำท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง
 • อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขามีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • รถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ผ่านข้ามแดนที่เมืองบาเซิล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีดราลที่ตั้งของโบสถ์นอร์ธเตรอดาม คู่บ้านคู่เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกและปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก
 • คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est ในนครปารีส รถโค้ชท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก
  ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้)
 • จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 1 ของหอไอเฟลเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครปารีสพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 58 Tour Eiffel บนหอไอเฟล

 • เที่ยวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้)
 • นำท่านไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง, โรงเรียนนายร้อยทหาร บก (L’Ecole Militaire)
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ในอดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13

รับประทานอาหารค่ำแบบฝรั่งเศส เรือล่องแม่น้ำแซนน์ GASTRONOMY

COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 ปารีส – เดินทางกลับกรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

 • การบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

11 - 21 ต.ค. 61
116,500
14,000
27 ต.ค. - 6 พ.ย. 61
112,000
14,000
3 - 13 พ.ย. 61
112,000
14,000
10 - 20 พ.ย. 61
112,000
14,000
17 - 27 พ.ย. 61
112,000
14,000
29 พ.ย. - 9 ธ.ค.61
106,000
14,000
4 - 14 ธ.ค. 61
112,000
14,000
5-15 ธ.ค. 61
112,000
14,000
12-22 ธ.ค. 61
112,000
14,000
19-29 ธ.ค. 61
112,000
14,000
26 ม.ค. - 5 ก.พ. 62
112,000
14,000
2 - 12 ก.พ. 62
112,000
14,000
9-19 ก.พ. 62
112,000
14,000
16-26 ก.พ. 62
112,000
14,000
23 ก.พ.-5 มี.ค.62
112,000
14,000
2-12 มี.ค.62
112,000
14,000
9-19 มี.ค.62
112,000
14,000
16-26 มี.ค.62
112,000
14,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*