อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
 • อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-EU03-EUR02
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 21 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 102,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : มิถุนายน-ธันวาคม 62ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย

 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์

 • ออกเดินทางสู่กรุงโรม
 • คณะถึงสนามบิน ลีโอนาร์โด-ดาวินชี ที่กรุงโรม
 • เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน
 • ท่านสู่น้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัส-ซาลวี แล้วอิสระให้ท่านได้สำรวจสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน เป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
 • ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา 
 • ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก
 • ออกเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
 • มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ออกเดินทางสู่ปิซ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำชมหอเอนปิซ่า หอระฆังแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 เป็นส่วนหนึ่งของ Piazza Dei Miracoli และยังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย
 • จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อม รอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า
 • ออกเดินทางสู่เมืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้นเวเนโต้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Tronchetto เรือนำท่านข้ามสู่เกาะเวนิส ความโด่งดังของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัสซานมาร์โค
 • นำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งเวนิสด้วยการล่องเรือพาย (นั่งลำละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สู่แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือ Tronchetto
 • ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม ข้ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ ที่เมืองคีอัสโซ่ ผ่านเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

HOTEL ADMIRAL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ ผ่านอุโมงค์ก็อธธาร์ด เลาะเลียบทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการรวมชาติ และก่อตั้งสมาพันธรัฐสวิส 
 • ชมสะพานไม้ Chapel Bridge ซึ่งมีอายุกว่า 600 ปี
 • ถ่ายรูปกับสิงโตแกะสลักริมหน้าผา
 • อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความ สำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ เมืองเล็ก ๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

MOTROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน(Beaune) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่กรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขา ยุงค์ฟราว
 • สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา
 • เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป
 • พาท่านชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร
 • อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายุงค์ฟราว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองเวงเก้น หมุ่บ้านปลอดมลพิษและหมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่น รถโค้ชรอรับคณะแล้วเดินทางผ่านพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่สู่เขตแคว้นเบอร์กันดี แหล่งปลูกต้นมาสต้าในฤดูใบไม้ผลิ เพื่อนำมาผลิตมาเป็นมัสตาร์ด อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดี 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

NOVOTEL BEAUNE CENTRE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้านตะวันออกของการขนส่งและคมนาคม เดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีสวิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก
 • ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค
 • ถ่ายรูปกับประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปี 1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ์นโปเลียน
 • ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees)
 • นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครปารีส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนบนเรือบาโตมูช ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์

COURTYARD BY MARRIOTT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

 กรุงเทพมหานคร

 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

27 มิ.ย.-6ก.ค.62
112,000
11,000
4-13 ก.ค.62
112,000
11,000
11-20 ก.ค.62
112,000
11,000
18-27 ก.ค.62
112,000
11,000
25ก.ค.-3ส.ค.62
112,000
11,000
10-19 ส.ค.62
107,000
11,000
15-24 ส.ค.62
112,000
11,000
22ส.ค.-1ก.ย.62
112,000
11,000
5-14ก.ย.62
112,000
11,000
12-21 ก.ย.62
112,000
11,000
19-28ก.ย.62
112,000
11,000
26ก.ย.-5ต.ค.62
112,000
11,000
13-22 ต.ค.62
106,000
11,000
19-28 ต.ค.62
102,000
11,000
2-11 พ.ย.62
102,000
11,000
5-14 ธ.ค.62
104,000
11,000
24 ธ.ค.62-2ม.ค.63
113,000
12,000

 

*หมายเหตุ เงื่อนไขการการเดินทางนี้ เป็นเพียงฉบับรวม
กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดจากไฟล์ PDF จากโปรแกรมเพื่ออ่านเงื่อนไขฉบับเต็ม*