อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
 • อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-EU01-EUR04
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 24 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 109,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม 62-มีนาคม 63ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 

 

   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)

 • พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย

  กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า

 • ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
 • ถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา
 • ชมรูปปั้นแกะสลัก เฟียต้า (Pieta) ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำเที่ยวชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
 • นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 80 (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1) อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NH SIENA**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
 • นำท่านเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทำการค้ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต การเป่าแก้วมูราโน่งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์โค

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 • นำคณะนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้

APOGIA SIRIO VENICE MESTRE  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น – อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนที่เมืองคีอัสโซ่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นเวลานับศตวรรษมาแล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้
 • นำท่านชมรูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา
 • อิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต
 • นำท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง
 • อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขามีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • รถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ผ่านข้ามแดนที่เมืองบาเซิล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีดราลที่ตั้งของโบสถ์นอร์ธเตรอดาม คู่บ้านคู่เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกและปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก
 • คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est ในนครปารีส รถโค้ชท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  พระราชวังแวร์ซายส์  - เที่ยวชมมหานครปารีส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้
 • นำเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะเที่ยวชมมหานครปารีสต่อ เดินทางสู่ย่านถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท น้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชั้นนำของฝรั่งเศสและอิตาลีในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์- พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass)
 • ชมกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ปัจจุบันเก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิ้น,        ลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึง           การปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ในอดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดในปารีส ที่นัก ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ภายในเป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีค่าและมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียนลาชาก็อง (La Jaconde) หรือภาพโมนาลิซ่า อันเป็นภาพวาดของ     เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตรกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าจากชาติต่างๆ กว่า 300,000 ชิ้น

รับประทานอาหารค่ำแบบฝรั่งเศส บนเรือล่องแม่น้ำแซนน์ พร้อมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CONCORDE MONTPARNASSE**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


 ปารีส – เดินทางกลับกรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

 • การบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

25 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62
113,000
13,500
8-15 มิ.ย. 62
109,000
13,500
22-29 มิ.ย. 62
109,000
13,500
13-23 ก.ค. 62
120,000
12,000
20-30 ก.ค. 62
120,000
12,000
27 ก.ค. – 6 ส.ค. 62
120,000
12,000
3-13 ส.ค. 62
120,000
12,000
10-20 ส.ค.62
120,000
12,000
17-27 ส.ค. 62
120,000
12,000
24 ส.ค. – 3 ก.ย. 62
120,000
12,000
31 ส.ค. – 10 ก.ย.62
120,000
12,000
7-17 ก.ย.62
120,000
12,000
14-24 ก.ย. 62
120,000
12,000
21 ก.ย. – 1 ต.ค.62
120,000
12,000
28 ก.ย. – 8 ต.ค. 62
120,000
12,000
5-15 ต.ค.62
120,000
12,000
10-20 ต.ค. 62
116,000
12,000
17-27 ต.ค. 62
116,000
12,000
26 ต.ค. – 5 พ.ย.62
120,000
12,000
2-12 พ.ย.62
120,000
12,000
9-19 พ.ย.62
120,000
12,000
16-26 พ.ย.62
120,000
12,000
23 พ.ย. – 3 ธ.ค.62
120,000
12,000
30 พ.ย. – 10 ธ.ค.62
120,000
12,000
5-15 ธ.ค. 62
110,000
12,000
24 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63
xxx,xxx
xx,xxx
28 ธ.ค.62 – 7 ม.ค.63
xxx,xxx
xx,xxx
18-28 ม.ค.63
120,000
12,000
25 ม.ค. – 4 ก.พ. 63
120,000
12,000
1-11 ก.พ.63
120,000
12,000
8-18 ก.พ.63
120,000
12,000
15-25 ก.พ.63
120,000
12,000
22 ก.พ. – 3 มี.ค.63
120,000
12,000
29 ก.พ. – 10 มี.ค.63
120,000
12,000
7-17 มี.ค. 63
120,000
12,000
14-24 มี.ค.63
120,000
12,000
21-31 มี.ค.63
120,000
12,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*