ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN 4 วัน
  • ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN 4 วัน

  • รหัสโปรแกรมทัวร์ : ฺB2B-TW01
  • สายการบิน : Nokscoot (XW)
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
  • ระดับโรงแรม :
  • ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
  • ช่วงเวลาเดินทาง : 8 - 11/ 11 - 14 ส.ค. 62ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN

ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 

4 วัน 2 คืน

โดยสายการบิน Nokscoot (XW)

 

 

โปรแกรมการเดินทาง

  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต

  ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

8 - 11 ส.ค. 62

9,999

5,999

11 - 14 ส.ค. 62

9,999

5,999

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*