โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา

TAIWAN FEEL LOVE
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN FEEL LOVE

รหัสทัวร์ ITC-TW26
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN FEEL LOVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ IT506 ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ไต้หวันเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12เท่าตั้..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : TAIWAN FEEL LOVE

Array
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+
เริ่มต้น 28,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+

รหัสทัวร์ FT-TW16-PT_SK1+_CI4D
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 1+4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดยเที่ย..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+

Array
ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ A+
เริ่มต้น 29,888 บาท

ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ A+

รหัสทัวร์ FT-TW34-PT_SKA+_CI4D
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ A+ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)   กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ชิมขนมไท่หยางปิ่งร้านดั้งเดิม – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใ..

เดินทาง 28 - 31 มีนาคม 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ A+

Array
ขอผัวขั้นเทพ
เริ่มต้น 36,888 บาท

ขอผัวขั้นเทพ

รหัสทัวร์ FT-TW35-PT_190413-5D
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขอผัวขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เค้าเตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน นำท่านเดินทางสู่สนามบิ..

เดินทาง 13-17 เมษายน 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ขอผัวขั้นเทพ

Array
TAIWAN NO.ONE
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN NO.ONE

รหัสทัวร์ ITC-TW27
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN NO.ONE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต บริการอาหา..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : TAIWAN NO.ONE

Array
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาหลีซัน เจี่ยอี้
เริ่มต้น 15,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาหลีซัน เจี่ยอี้

รหัสทัวร์ ITC-TW28
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป ไทจง อาหลีซัน เจี่ยอี้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air(VZ)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาหารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E/F สายการบิน Thai Vietjet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน เมืองไทจง โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่..

เดินทาง มกราคม 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาหลีซัน เจี่ยอี้

Array
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,999 บาท

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ SS-TW14
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)   สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR  (BR) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง   กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มา..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน

Array
TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน
เริ่มต้น 42,888 บาท

TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ GH-TW06-GO1TPE-TG008
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG634 07.10 – 11.50 เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาเตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวย..

เดินทาง 12–17/13-18 เม.ย. 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน

Array
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 14,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ ITC-TW29
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิน..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

Array
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เริ่มต้น 23,900 บาท

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

รหัสทัวร์ GH-TW02-TPE-BR001
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน  Eva Air (BR)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ตออกเดินทางสู่ไทเป โ..

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

Array