โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย ที่ผ่านมา

อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
เริ่มต้น 25,888 บาท

อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ GH-IND03-19 GO2JAI-FD001
ระยะเวลา 7วัน 6คืน

อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)     กรุงเทพฯ – พุทธคยา คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD122 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชม.) (มีบริการอาหารบ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน

Array
อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล
เริ่มต้น 48,900 บาท

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล

รหัสทัวร์ GH-IND01-LEH-AI001
ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน

ทัวร์อินเดียอินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล9 วัน 8 คืน (AI) โดยสายการบินแอร์อินเดีย กรุงเทพฯ – เดลลี  - อักราพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน แอร์อินเดีย ( Air India) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทและหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน แอร์อินเดีย ( Air India)ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล

Array
อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล
เริ่มต้น 45,900 บาท

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล

รหัสทัวร์ GH-IND02-LEH-TG003
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) วันแรก กรุงเทพฯ – เดลลีพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทและหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG331 วันที่สอง เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล

Array
อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ
เริ่มต้น 48,900 บาท

อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ

รหัสทัวร์ GH-IND05-GAY-TG001
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ8 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – พุทธคยา คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ไทยสมาย์ ( Thai Smile Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG2327 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)ถึงสนามบิน เมืองค..

เดินทาง พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ

Array