โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา

AUSTRALIA ADELAIDE – SYDNEY
เริ่มต้น 89,900 บาท

AUSTRALIA ADELAIDE – SYDNEY

รหัสทัวร์ BW-AUS16
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียAUSTRALIA ADELAIDE - SYDNEY6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Qantas Airways (QF)   กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – อะดิเลด คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทางเหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF024   อะดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปป..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : AUSTRALIA ADELAIDE – SYDNEY

Array
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น 7 วัน
เริ่มต้น 85,000 บาท

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น 7 วัน

รหัสทัวร์ DS-AUS02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ออสเตรเลีย ซิดนีย์  แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น  7 วัน  4 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและการเช็คอิน ออกเดินทางสู่มหานครซิดนีย์ ..

เดินทาง ธันวาคม 59