โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลติก ที่ผ่านมา

EUROPE BALKANS
เริ่มต้น 107,900 บาท

EUROPE BALKANS

รหัสทัวร์ CR-BALTIC01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปบอลข่าน EUROPE BALKANS 9 วัน 6 คืนออสเตรีย - สโลเวเนีย – โครเอเชีย – มอนเตเนโกรโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026 ..

เดินทาง ตุลาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : EUROPE BALKANS

Array
EUROPE BALKANS
เริ่มต้น 104,900 บาท

EUROPE BALKANS

รหัสทัวร์ CR-BALTIC02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปบอลข่าน EUROPE BALKANS 9 วัน 6 คืนออสเตรีย - สโลเวเนีย – โครเอเชีย – มอนเตเนโกรโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 069 /..

เดินทาง ตุลาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : EUROPE BALKANS

Array
FOCUS ON BALTICS 7วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท

FOCUS ON BALTICS 7วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ GH-BALTIC02-VNO-AY004
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์บอลติก FOCUS ON BALTICS(ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY ..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : FOCUS ON BALTICS 7วัน 5 คืน

Array
INSIGHT NORTHERN EUROPE
เริ่มต้น 79,000 บาท

INSIGHT NORTHERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-BALTIC02-1
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

 INSIGHT NORTHERN EUROPE8 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Finnair (AY)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S (15-19) สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกออกเดินทางสู่กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY144 / AY1011 ทาลลิน..

เดินทาง 26 ธันวาคม 60-2 มกราคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : INSIGHT NORTHERN EUROPE

Array
แกรนด์บอลติก 8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 69,900 บาท

แกรนด์บอลติก 8 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ EX-BALTIC02
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

 แกรนด์บอลติก 8 วัน 6 คืนโดยสายการบินสายการบินฟินน์ แอร์ (AY)  วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - วิลนิอุส (ลิทัวเนีย)คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 15-19) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY90 เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เพื่อต่อเครื่องไปยังส..

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : แกรนด์บอลติก 8 วัน 6 คืน

Array
INSIGHT NORTHERN EUROPE
เริ่มต้น 75,000 บาท

INSIGHT NORTHERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-BALTIC02
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

 INSIGHT NORTHERN EUROPE8 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Finnair (AY)  วันแรก  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S (15-19) สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกออกเดินทางสู่กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่  AY090 / AY103..

เดินทาง 16-23 ตุลาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : INSIGHT NORTHERN EUROPE

Array
BALTIC COUNTRY 8 DAYS
เริ่มต้น 87,000 บาท

BALTIC COUNTRY 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-BALTIC01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

BALTIC COUNTRY 8 DAYS Insight Northern Europe 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)   วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - ทาลลินน์ (เอสโทเนีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S (15-19) สายการบินฟินน์แอร์ ออกเดินทางสู่กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโทเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY090 / AY113 คณะเดินทางถึงกรุงทาลลินท์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย รับป..

เดินทาง 9 - 16 เมษายน 2560
บอลติก-ฟินแลนด์ 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

บอลติก-ฟินแลนด์ 9 วัน

รหัสทัวร์ WC-BALTIC01
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์บอลติก บอลติก-ฟินแลนด์ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Finnair (AY) วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – วิลนีอุส (ลิทัวเนีย)สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ S สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่องเหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY090เดินทางถึงกรุงเฮลซิงก..

เดินทาง 07-15 ก.ค.,27ก.ค.-04 ส.ค.60
คาบสมุทรบอลติก
เริ่มต้น 63,900 บาท

คาบสมุทรบอลติก

รหัสทัวร์ GH-BALTIC01
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

คาบสมุทรบอลติก ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์  7 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)   วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย)   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์  เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (Finland)เพื่อเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่กรุงวิลนี..

เดินทาง มีนาคม 2560