ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน
 • ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : SS-TW14
 • สายการบิน : Eva Air (BR)
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 62
 • สถานที่สำคัญ : ทัวร์ไต้หวัน,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,ตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานเย๋หลิ่วทัวร์ไต้หวัน 

2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR  (BR) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง


  กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เหิรฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR 206
 • เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ต้อนรับท่านด้วย...ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 แก้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่สำคัญของไต้หวันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูดอกไม้

 • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบ
 • นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
 • นำท่านสู่ สวนผลไม้ (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) เชิญท่านชมบรรยากาศสวนผลไม้ที่ไต้หวัน ให้ท่านได้เดินชมสวนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู

 • นำท่านเดินทางสู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน

พักที่ CITY RESORT หรือ MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า


  ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA  EXPOSITION-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด - เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • งาน 2018 Taichung World Flora Exposition จัดขึ้นที่เมืองไถจง ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน ด้วยพื้นที่กว่า 2,214.90 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น 3 เท่าของสิงคโปร์และ 2 เท่าของฮ่องกง นำท่านชมตามโซนดังนี้ โฮ่วหลี่ (Houli Horse Ranch & Forest Park Area)  ขนาดพื้นที่ 30.04 เฮกตาร์ หรือประมาณ 187.75 ไร่ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับศิลปะที่เกิดจากการร่วมกันสร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ว่ายผู่ (Waipu Park Area) ขนาดพื้นที่ 14.32 เฮกตาร์ หรือประมาณ 89.5 ไร่ โดยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการนี้จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเกษตรแบบสมาร์ท ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพื่อพัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยเน้นในเรื่องของอาหารที่มีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใต้คอนเซปต์ Slow Food และ Slow Living

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน
 • นำท่านชม โรงงานพายสับปะรด พร้อมทำ D.I.Y. ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นชื่อเป็นบ่อน้ำร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนเจียวซีนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปลงแช่ได้

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่อบโอ่ง

  พักที่ BARON’S HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า *** อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว ***


เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป- DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan ตั้งอยู่ในเมือง Yilan ประเทศไต้หวัน ทุ่มเทให้กับการรังสรรค์   ซิงเกิลมอลต์วิสกี้ (Single Malt Whisky) มาตั้งแต่ปี 2549 และล่าสุด Kavalan ได้รับรางวัลโรงกลั่นยอดเยี่ยมจากเวที IWSC (International Wine and Spirit Competition) ทั้งยังชนะเลิศเป็น World’s Best Single Malt Whisky 2015 อีกด้วย

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเล

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
 • นำท่าน อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง  หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

  พักที่ RELITE HOTELหรือเทียบเท่า


ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน
 • นำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) มีความสูงถึง 508 เมตร
 • นำท่านสู่ ย่านซินอี้ เป็นย่านที่เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิเช่น ATT 4 FUN , BELLAVITA , SHIN KONG MITSUKOSHI XINYI , BREEZE CENTER , ESLITE DUNNAN STORE ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงที่ทันสมัยที่สุดในไทเป

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์

 • นำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET PARK ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในภาคเหนือของไต้หวันโดยบริษัท Japanese Mitsui Group ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการออกแบบ “ขุมสมบัติของผืนป่าลึกทางใต้” เน้นให้มีพื้นที่กว้างโล่งและเป็นศูนย์กลางความสะดวกสบายเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินในไต้หวัน บริการจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Versace, ARMANI, Calvin Klein Jeans, VANS, Fitflop, LACOSTE และอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กันมาลดราคากันอย่างจุใจ
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
 • เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 205  
 • ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

23 - 27 เม.ย. 62
20,999
3,500
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
19,999
3,500
4 - 8 พ.ค. 62
19,999
3,500
11-15 พ.ค. 62
19,999
3,500
18-22 พ.ค. 62
19,999
3,500

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*