CHILL SUN SAND OMAN
 • CHILL SUN SAND OMAN

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : PV-OM01
 • สายการบิน : Air Asia X (XJ)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน 60
 • สถานที่สำคัญ : ทัวร์โอมานCHILL SUN SAND OMAN
5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Air Asia x

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ -มัสกัต

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชียเอ๊ก พร้อมเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับ
 • เหินฟ้าสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Air Asia x เที่ยวบินที่ XJ555
 • นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMEE GUEST LINE หรือเทียบเท่า

วันที่สอง สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต-พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ-ชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเที่ยวชม สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต (GRAND MOSQUE) นับว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญต่อ ประเทศโอมาน เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน ภายใน สุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็น พรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาด 70X60 เมตร มีน้ำหนักถึง 21 ตัน
 • แวะถ่ายภาพ พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (AL ALAM PALACE) เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตุเกส มิรานี และ จาลาลี (MIRANI & JALALI) สร้างในศตวรรษที่ 16 ตัวป้อมมิรานี เป็นป้อมเดิมที่สร้างก่อนโปรตุเกสจะมาถึง ในปีค.ศ. 1588
 • แวะชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ารวยทางวัฒนธรรมและ ประเพณีของโอมาน
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินชม ย่านการค้าพื้นเมืองมูทเลาะห์(Muttrah Souq) ซึ่งพลุกพล่านด้วยชีวิตชีวา อบอวล ด้วยกลิ่น กำยานและไม้จันทน์ ขณะเดินดูของไปตามซอกแคบ ๆ ทาให้รู้สึกได้ถึงโอมานสมัยก่อน อีกทั้ง จุดรับแลกเงิน
 • รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMEE GUEST LINE หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมือง Dibab และ Fins-หุบเขาตีวี Tiwi

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • เลาะเลียบทางลงไปยังเมือง Dibab และ Fins ซึ่งเป็นชุมชนประมงเล็กๆริมทะเลที่งดงาม ติดกับ Ash Shab เมืองสวยที่นิยมมาปิคนิก และเดินเท้าธรรมชาติจากนั้น ชมความงามของ หุบเขาตีวี Tiwi  ริมลาน้าที่ยืนเรียงรายไปด้วยต้นอินทผาลัม และเป็นเมืองที่มีด้านหนึ่งเป็นภูเขา และ อีกด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทร
 • มุ่งหน้าไปยังเมือง Wadi Shaab ซึ่ง เป็นเมืองที่มีโอเอซิสที่นาทึ่ง เต็มไปด้วยต้นปาล์ม และ ต้นกล้วย ท่ามกลางช่องแคบที่อยู่ระหว่างภูเขาหินสูงชัน ใช้เวลาเดินราวๆ 40 นาที ณ แหล่งน้ำธรรมชาตินี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับการพายเรือ และว่ายน้ำไปยัง ถ้ำและน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา และมาหยุดพักกันที่หาดขาวติดทะเลที่มีน้ำสีครามในอ่าวโอมาน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองซูร์
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางไปยัง Ras Al Hadd โดยไกด์จะขับรถนำ ท่านไปยัง Rad Al Jinz เพื่อ  ชมเต่าตนุวางไข่บนชายหาด ในเวลากลางคืน เต่าจะขึ้นฝั่งขุดหลุมทราย วางไข่ แล้วกลบอย่างดีก่อนกลับลงสูทะเล เต่าตัวหนึ่งอาจวางไข่ถึง 100 ฟอง และ 60 วันไข่จะฟักเป็นลูกเต่าเล็กๆมุดออกมา แล้วรีบคลานสู่ทองทะเลอันปลอดภัย ได้เวลาสมควร
 • รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Ras Al Haad Beach Holidaysหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ซูร์-โอเอซิส-ชมเมืองมัสกัต

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเยือน Wadi Bani Khalid หุบเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโอมาน ให้ท่านพักผ่อนและว่ายน้ำก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าด้านในเพื่อจิบกาแฟ ชิมอินทผลัมที่มีชื่อ
 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง Ash Sharqiyah โดย รถ4WDสู่ ทะเลทรายชาร์กียา Sharqiyah Sands or Wahiba Sands ที่แสนงดงามยามต้อง แสงตะวันทั้งยามรุ่งสางและยามเย็น ทะเลทรายแห่งนี้อยู่ทางซีกตะวันออกของจังหวัดชาร์กียา มีเนื้อที่ 10,000 ตร.กม.
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมัสกัต นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XJ556 กลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

 • ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่หก อัสตาน่า – กรุงเทพฯ 

 • เดินทางถึง อัสตาน่า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-231
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

22-27 APR'17
29,888
5,500

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*