YES’ SAKURA TOKYO (NRT/HND-HND)
 • YES’ SAKURA TOKYO (NRT/HND-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPS04-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 64,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 13-18 เมษายน 62
 • สถานที่สำคัญ : ทัวร์ญี่ปุ่น,หมู่บ้านกัสโต้อิยาชิโนะซาโตะ,กระเช้าคาชิคาชิ,ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะทัวร์ญี่ปุ่น
YES' SAKURA TOKYO
6 วัน 3 คืน (HND-HND)
By THAI AIRWAYS (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

 1. หมู่บ้านกัสโต้อิยาชิโนะซาโตะ กระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
 2. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ พระใหญ่ไดบุทสึที่คามาคุระ นั่งชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุ
 3. ชมซากุระสวนอุเอะโนะ หมู่บ้านโบราณสีดำ พิพิธภัณฑ์รถไฟไซตามะ
 4. พักโรงแรมระดับ 4 ดาวในโตเกียว 2 คืน อาหารดี ไกด์เก่ง

  กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 682 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง)

  ชมดอกทิวลิป สวนโชวะคินเอน - ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าขึ้นได้ถึงชั้นไหน) - พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่าน พิธีการทางศุลกากรแล้ว
 • นำท่านเข้า ชมดอกไม้สวนโชวะคินเอน (เข้าทาง GATE B มีที่จอดรถ หรือ GATE C จะใช้เวลาเดินไปสวนทิวลิปใกล้กว่าเกทอื่น) สวนชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ชานกรุงโตเกียว สวน SHOWA KINEN เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่ปลายเดือน 3 เป็นต้นไป จะมีดอกไม้นานาพันธุ์แข่งกันเบ่งบานอย่างสวยงาม
 • นำท่านชม ดอกทิวลิป...(FLOWER GARDEN WEST FIELD...) โดยในปีนี้ จะมีการจัดงาน เทศกาลดอกไม้ หรือ FLOWERS FESTIVAL ถึงแม้ช่วงซากุระจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่สวนแห่งนี้ก็ยังมีดอกไม้ชนิดอื่นบาน และยังสวยงามคุ้มค่าแก่การเดินทางไปชม โดยตลอดทั้งเดือนเมษายน จะมีทุ่งดอกทิวลิปหลากสีสัน กว่า 130 ชนิดรวมกันมากถึง 22,000 ต้น เบ่งบานกันทั่วทุ่งอย่างสวยงาม

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน)

 บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์นานาชาติ หรือ บริการท่านด้วย ”ชุดไคเซกิ”

KUWARUBI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณ

ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ (BUS STOP NO.18) - หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – กระเช้าคาชิคาชิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – นั่งรถไฟชินคันเซน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่าน ชมดอกซากุระริมทะสาบคาวาคุจิโกะ (BUS STOP NO.18) โดยปกติดอกซากุระจะบานในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นก่อน ซึ่งบริเวณทะเลสาบคาวาคุจิโกะเป็นที่ราบสูง จะอบอุ่นช้ากว่าที่อื่น ดอกซากุระจึงบานหลังจากดอกซากุระในโตเกียวร่วงไปหมดแล้ว ซึ่งจะบานจะ FULL BLOOM ช่วงกลางเมษ.ของทุกปีค่ะ...โดยจุดใกล้ Konohana Art Museum จะเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุด...ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ พาทุกท่านย้อนเวลาไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นในอดีต หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของบ้านสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าสินค้าพื้นบ้าน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ หลังจากอิ่มหนำกับบรรยากาศแล้ว
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม
 • หลังจากล่องเรือนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านให้ท่านผ่อนคลายหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อย
 • จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ย่านชินจูกุ (นั่งรถไฟชินคันเซน 1 สถานีและนั่งรถไฟท้องถิ่น) หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพสองข้างทาง
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


   อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี (ไม่รวมค่าโมโนเรลไปกลับดิสนีย์ซี ท่านละ 500 เยน) เพิ่มท่านละ 3,000 บาท / เด็กอายุไม่เกิน 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย / เด็กอายุ 4 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท รวมค่ารถไฟในการเดินทาง เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ
 • สำหรับท่านที่ เลือกอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง หรือ เดินทางอิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมายของโตเกียว อาทิเช่น ชินจุกุ, ชิบุย่า, ฮาราจุกุ, อากิฮาบาร่า, โรปปงหงิ, กินซ่า และที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวอย่างจุใจ ***

METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ชมดอกไม้ศาลเจ้าเนสึ – ตลาดปลาโทโยสึ - โอไดบะซีไซด์มอลล์ – สนามบินฮาเนดะ

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 •  นำท่าน ชมดอก AZELEA ที่ศาลเจ้าเนสึ (NEZU SHRINE) จุดเด่นในการเยี่ยมชมศาลเจ้าเนสุคือการเดินผ่านอุโมงค์ของรั่วโทริอินับสิบต้ย โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ พุ่มไม้ ของดอก azalea จะเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วศาลเจ้าเนสุเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก...อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโทโยสุ (Toyosu) ตั้งอยู่ใกล้กับโอไดบะ(Odaiba) ที่นี่นั้นเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่ถูกสร้างมาแทนที่ตลาดปลาซึกิจิ(Tsukiji Fish Market) ที่เปิดทำการมากว่า 80 ปี โดยเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 นางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ร่วมทำพิธีเปิดตลาดปลาโตโยสึ เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการพื้นที่ของตลาดปลาสึกิจิเพื่อนำมาสร้างถนนและจุดคมนาคมรองรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในปี 2563
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวค่ะ***
 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ เพื่อรับประทานอาหารค่ำถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง
 • ท่านจะได้ลองลิ้มชิมรสชาติราเมงชื่อดังจากทั่วทั้งญี่ปุ่น ชิราคาบะ ซันโซ จากซัปโปโระ บนเกาะฮอกไกโดเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น โทคุฟุกุจากโทคุชิม่า ฮิเดะจัง ราเมง ฮากาตะ ฟุกุโอกะ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกชิมเลือกทานกันได้ตามอัธยาศัย …
 • ***อิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

13-18 APR’19
64,900
10,000
17-22 APR’19
52,900
8,000
18-23 APR’19
52,900
8,000
19-24 APR’19
52,900
8,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*