FUJI ALPS WONDERFUL(NGO-HND)
 • FUJI ALPS WONDERFUL(NGO-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPM05-3
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 4-9 กันยายน 62
 • สถานที่สำคัญ : ทัวร์ญี่ปุ่น,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ปราสาทคินคาคุจิ,นารา,โกเบ,ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI ALPS WONDERFUL
 6 วัน 3 คืน (NGO-HND)
 By THAI AIRWAYS 

ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย (กลางก.ค.-ต้นส.ค.) นั่งชินคันเซนสู่โตเกียว 

 

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.อัลไพน์รูท ทาเทยาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า
2. ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ วิวภูเขาไฟฟูจิ
3. สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว
4. โตเกียว วัดอาซากุสะ ตลาดปลาโทโยสุ ช้อปปิ้งโอไดบะ ช้อปปิ้งชินจูกุ

สนามบินสุวรรณภูมิ 

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร โดยสายการบินชั้น 4 สายการบิน   THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

สนามบินนาโงย่า – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

 • ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 644 อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรับบริการจากสายการบิน
 • ถึงสนามบิน สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า
 • นำท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน อิสระใหทุ้กท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับ
  ทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่ง เต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และ ร้านค้าหลากหลาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
 • นาท่านเดินสู่จุดชมวิว อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

TOYAMA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


 โทยาม่า – เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – พักออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นาท่านสัมผัสใกลช้ ดิ กับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ใน เสน้ ทางสายอลั
  ไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ โดยนำท่านโดยสาร เคเบลิ้ คารล์อดภูเขา สู่สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.
 • นำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงาม ซึ่งในวันที่ท้อ งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตรสู่ สถานีคุโรเบไดระ 
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง
 • ชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิซาว่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”

ภูเขาไฟฟูจิ – ขึ้นกระเช้าคาชิคาชิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – รถไฟชินคันเซน – กรุงโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วน เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็น แดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว หากอากาศเปิดสามารถขึ้นได้ถึง “ชั้น 5” เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ
 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โต

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านนั่ง นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ย่านชินจูกุ หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพสองข้าง
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า เนื่องจากมีตึกสูงๆ อยู่มากมาย ชินจูกุ..เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน               ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัยค่ะ***

 METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วัดอาซะกุสะ – ถนนนากามิเสะ – สะพานอะซุมิบาชิ - ตลาดปลาโทโยสุ -อ่าวโตเกียว – โอไดบะซีไซด์มอลล์ – สนามบินฮาเนดะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง หรือประตูฟ้าคำรณ” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนนากามิเสะ ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้
 • นำท่านไปยังจุดถ่ายรูป ณ สะพานอะซุมิบาชิ เบื้องหลังเป็นหอคอยโตเกียว สกายทรี หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลกริมแม่น้ำสุมิดะตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะด้วยรูปทรงทันสมัยใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ระบบดิจิตอลและบริเวณที่ความสูง 350 เมตร เป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่
 • ...นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโทโยสุ (Toyosu) ตั้งอยู่ใกล้กับโอไดบะ(Odaiba) ที่นี่นั้นเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่ถูกสร้างมาแทนที่ตลาดปลาซึกิจิ(Tsukiji Fish Market) ที่เปิดทำการมากว่า 80 ปี โดยเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 นางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ร่วมทำพิธีเปิดตลาดปลาโตโยสึ เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการพื้นที่ของตลาดปลาสึกิจิเพื่อนำมาสร้างถนนและจุดคมนาคมรองรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในปี 2563

 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยค่ะ***
 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ ที่มี“Aqua city” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียวแน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟมากมายร้านขายของที่ระลึกที่กำลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัยและถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว  สามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้า
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

24-29 JUL’19
55,900
7,000
8-13 AUG’19
57,900
7,000
9-14 AUG’19
57,900
7,000
14-19 AUG’19
55,900
7,000
21-26 AUG’19
55,900
7,000
4-9 SEP’19
55,900
7,000
11-16 SEP’19
55,900
7,000
18-23 SEP’19
55,900
7,000
25-30 SEP’19
55,900
7,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*