TAIWAN NO.ONE
 • TAIWAN NO.ONE

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : ITC-TW27
 • สายการบิน : Nokscoot (XW)
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 62
 • สถานที่สำคัญ : ทัวร์ไต้หวัน,ไทเป,อุทยานหลิ่ว,เหย่หลิ๋ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ปล่อยโคมผิงซี,ตึกไทเป101,กระเช้าเมาคง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตลาดซีเหมินติง,ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ตทัวร์ไต้หวัน 

TAIWAN NO.ONE

5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)

  ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม

 • ออกเดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน(เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร
 • เดินทางสู่เมืองหนานโถวนำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร
 • นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป จากล่องเรือเสร็จนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูไต้หวัน

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

 • นำท่าน ช๊อปปิ้งที่ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้าและอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถี ชีวิตของชาวไต้หวัน

เดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY SUITES HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน


ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน
 • เดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

 • นำท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ มีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
 • เดินทางสู่ ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ตึกที่มีความสูงถึง 509เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชม วิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้
 • นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGERแบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆเช่น,NEW BALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน


หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชองจึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ "เปยฉิงเฉิงชื่อ" และ "อู๋เหยียนเตอะซันซิว" ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่
 • นำท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวันและทั่วโลก

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป (NewTaipei City) จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี(PingxiLine)อยู่ระหว่างสถานีซือเฟิ่นและสถานีต้าหัว(Dahua Station)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ไทเปเมืองหลวงของไต้หวัน นำท่านเยี่ยมชมสินค้าส่งออกชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย์ GERMANIUM POWER เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด
 • นำท่านสู่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำมะระปั่น และอื่นๆ อีกมากมาย

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Eastern Hotel and Resort Yangmei (พิเศษน้ำแร่ส่วนตัว) หรือระดับใกล้เคียงกัน


สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

  อาหารเช้าแบบกล่องที่สนามบิน

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

1-5 พ.ย. 61
14,888
4,500
2-6 พ.ย. 61
13,888
4,500
7-11 พ.ย. 61
14,888
4,500
9-13 พ.ย. 61
13,888
4,500
14-18 พ.ย. 61
14,888
4,500
15-19 พ.ย. 61
14,888
4,500
16-20 พ.ย. 61
14,888
4,500
21-25 พ.ย. 61
14,888
4,500
22-26 พ.ย. 61
14,888
4,500
23-27 พ.ย. 61
13,888
4,500
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
15,888
4,500
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
15,888
4,500
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
15,888
4,500
1-5 ธ.ค. 61
17,888
4,500
5-9 ธ.ค. 61
17,888
4,500
6-10 ธ.ค. 61
18,888
4,500
7-11 ธ.ค. 61
18,888
4,500
8-12 ธ.ค. 61
16,888
4,500
9-13 ธ.ค. 61
15,888
4,500
12-16 ธ.ค. 61
15,888
4,500
13-17 ธ.ค. 61
15,888
4,500
14-18 ธ.ค. 61
15,888
4,500
15-19 ธ.ค. 61
14,888
4,500
19-23 ธ.ค. 61
15,888
4,500
20-24 ธ.ค. 61
15,888
4,500
21-25 ธ.ค. 61
16,888
4,500
22-26 ธ.ค. 61
15,888
4,500
23-27 ธ.ค. 61
15,888
4,500
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
23,888
5,500
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
22,888
5,500
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
22,888
5,500
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
17,888
4,500
4-8 ม.ค. 62
14,888
4,500
9-13 ม.ค. 62
15,888
4,500
10-14 ม.ค. 62
15,888
4,500
16-20 ม.ค. 62
15,888
4,500
17-21 ม.ค. 62
15,888
4,500
18-22 ม.ค. 62
15,888
4,500
23-27 ม.ค. 62
15,888
4,500
24-28 ม.ค. 62
15,888
4,500
25-29 ม.ค. 62
15,888
4,500
30 ม.ค.- 3 ก.พ. 62
15,888
4,500
31 ม.ค.- 4 ก.พ. 62
15,888
4,500
13-17 ก.พ. 62
15,888
4,500
14-18 ก.พ. 62
17,888
4,500
15-19 ก.พ. 62
18,888
4,500

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*