ขอผัวขั้นเทพ
 • ขอผัวขั้นเทพ

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : FT-TW35-PT_190413-5D
 • สายการบิน : China Airlines (CI)
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 10 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 13-17 เมษายน 62
 • สถานที่สำคัญ : ทัวร์ไต้หวัน,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,ตึกไทเป101



ทัวร์ไต้หวัน ขอผัวขั้นเทพ

5 วัน 4 คืน

โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)

  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

 • พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เค้าเตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI832 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
 • เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่าง  บนรถ (แซนวิช+ชานมไข่มุก) เดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไทจง โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างมุ่งหน้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของกิน ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย

 KUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


  ไทจง - ผูหลี่ – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (สวนสนุกรวมเครื่องเล่น) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ศาลเจ้ากวนอู (การงาน+การเรียน) - ชิมชาอูหลง – อาบน้ำแร่
(ภายในห้องพักส่วนตัว)


บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า(รวมเครื่องเล่น) เชิญท่านอิสระเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นหลากหลาย เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชนเผ่าดั้งเดิมของไต้หวันให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ตลอดจนมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ตามฤดูกาลให้ทุกท่านได้มุมถ่ายรูปสวยๆอีกมากมาย และนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำทุกท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู (การงาน+การเรียน) เช่น ศาสดาขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปํญญา และเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนำทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู)

 • หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่าน อาบน้ำแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและการเดินทาง

  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


  ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – MITSUI OUTLET PARK – ศาลเจ้ากวนตู้ (ธุรกิจราบรื่น) – TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน เมืองหลวงที่มีอากาศดีที่สุดของเอเซีย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)

 • หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านไปอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เป็นศูนย์รวม OUTLET ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนำให้ดู Directory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้านของเท้าชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้อป – แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!
 • จากนั้นนำทุกท่านกราบไหว้ขอพรด้านโชคลาภ ศาลเจ้ากวนตู้ (ธุรกิจราบรื่น) จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม TAIPEI FISH MARKET เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน หรืออีกชื่อที่เรียกกันมาอย่างคุ้นหูว่า Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจำนวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน
 • จากนั้นพาท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน 

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองเสฉวน)

 • หลังรับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

  HOLIDAY INN HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า


  ไทเป – ศาลเจ้าเป่าอันกง (คลาดแคล้ว+ไร้โรคภัย) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น (ปล่อยโคมขอพร) - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิสิทธิที่ ศาลเจ้าเป่าอันกง (คลาดแคล้ว+ไร้โรคภัย) เป็นศาลเจ้าที่สำคัญและเก่าแก่ของไทเป เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1942 โดยชาวฝูเจี้ยนที่อพยพมายังเกาะไต้หวันในอดีต ที่พระอุโบสถประดิษฐาน เทพโป้วเส้งไต่เต่ ซึ่งเป็นเทพแห่งการรักษาพยาบาล นอกนั้นยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ให้ทุกท่านได้กราบไหว้ขอพรด้านต่างๆ
 • จากนั้นนำทุกท่านท่านอิสระ ช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทำให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมร้านค้าต่างๆได้อย่างไม่รู้เบื่อ

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (กุ้งอบหินกวนอิม+แซนด์วิชกุ้งมังกร)

 • หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่าน ปล่อยโคมไฟขอพร ที่ ถนนโบราณสือเฟิ่น เมื่อพูดถึงการปล่อยโคมไฟต้องนึกถึงที่นี่เป็นอันดับแรก ด้วยชื่อสถานที่ “สือเฟิ่น” ซึ่งแปลว่า “สิบเต็ม” จึงเป็นความหมายที่ดีในการปล่อยโคมไฟขอพร เพราะพรที่เราขอนั้นเราก็จะได้รับมาแบบเต็มๆตามชื่อสถานที่ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายเรียงรายสองข้างทาง ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือ “ทางรถไฟ” ที่ผ่ากลางถนนโบราณแห่งนี้ เนื่องจากในอดีตมีการสร้างทางรถไฟเพื่อขนถ่านหินจากในเหมืองส่งออกไปยังด้านนอก ซึ่งปัจจุบันทางรถไฟเส้นนี้ยังถูกใช้งานจนถึงปัจจุบัน และสถานีรถไฟโบราณสือเฟิ่นยังเป็นโลเกชั่นในการถ่ายทำละครหลายๆเรื่องอีกด้วย เช่น戀戀風塵 หรือ Dust in the Wind จากนั้นนำทุกท่านสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ
 • ากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กำลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็นรองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ปิ้งย่างซีฟู๊ด+Häagen-Dazs+เบียร์สดไม่อั้น!!!

 • สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

  HOLIDAY INN HOTEL (4 ดาว)หรือเทียบเท่า

 


  ไทเป – ศาลเจ้าเสียไห่ (ขอผัว) – ร้านขนมเค้กสับปะรด – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นพาทุกท่านไปกราบไหว้ขอพรด้านสุขภาพที่ ศาลเจ้าเสียไห่ (ขอผัว) ภายในประดิษฐานองค์เจ้าพ่อหลักเมืองและเทพเจ้าคู่ครอง กราบสักการะขอพรโชคลาภสุขสมบูรณ์บริบูรณ์สมมาตปรารถนาในทุกๆประการ จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
 • อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES CI835 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
 • เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

13-17 เม.ย.62
36,888
5,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*