มาดากัสการ์ – มอริเชียส – รียูเนียน 11 วัน
 • มาดากัสการ์ – มอริเชียส – รียูเนียน 11 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : EX-OEU02
 • สายการบิน : Air Austral (UU)
 • ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 26 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 159,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 10-20, 17-27 ต.ค. 62 / 14-24 พ.ย. 62 / 26 ธ.ค.-5 ม.ค. 63
 • สถานที่สำคัญ : มาดากัสการ์ – อันตานานาริโว – โมรอนดาวา – คิรินดิ (นั่งรถ 4WD) – เบาบับอีฟ มอริเชียส – เกาะอิลิลูซิคเครทส์ – น้ำตกชามาเรล – หาดทรายเจ็ดสี – พอร์ทหลุยส์ รียูเนียน (เรอูว์นิยง) – แซง เดอนี – ภูเขาไฟปิตงเดอร์ลาซาสมาดากัสการ์ – มอริเชียส – รียูเนียน 11 วัน

สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติกับ 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอินเดีย

โดยสายการบินแอร์ ออสทรอล (UU)

  กรุงเทพ – รียูเนียน – อันตานานาริโว (มาดากัสการ์)

 • คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ออสทรัล แถว Q 12-15 ประตูทางเข้าที่ 8
 • ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินอิวาโต (Ivato International Airport) เกาะมาดากัสการ์ โดยเที่ยวบิน UU888 / UU611
  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion)
 • เดินทางถึงสนามบินอิวาโต แห่งกรุงอันตานานาริโว ประเทศมาดากัสการ์ (16.05 น.
 • นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

Carlton Hotel Madagascar หรือเทียบเท่า


อันตานานาริโว –อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ

 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ-มันตาเดีย Andasibe-Mantadia National Park อุทยานแห่งนี้ได้ถูกจารึกไว้ในมรดกโลกในปี 2007
 • เข้าชมความงามของธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ
 • ชม กิ้งก่าคาเมเลี่ยน (Chameleon) สีสันแสบตา จิ้งหรีด กบหายาก นกแก้วสีดำ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ชมฟาร์มมาโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) พบกับสัตว์หายากนานาชนิด เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน (Chameleon) สีสันแสบตา จิ้งหรีด กบหายาก นกแก้วสีดำ และ ผีเสื้อหลากสีสวยงาม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Andasibe Hotel หรือเทียบเท่า


อันตานานาริโว – ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ (Lemurs Park) ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ที่มีชื่อเสียงแห่งเกาะมาดากัสการ์ให้ท่านได้สัมผัสลิเมอร์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เข้าชม Ambo imanga ซึ่งเป็นป้อมปราการโบราณสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณและอาวุธที่ใช้ในการป้องกันการรุกรานจากศัตรู
 • เดินทางกลับสู่เมืองอันตานานาริโว นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า และตลาดของที่ระลึก มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Carlton Hotel Madagascar หรือเทียบเท่า


โมรอนดาวา (4WD) – ป่าแล้งคิรินดิ – ต้นไม้มหัศจรรย์ เบาบับ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ ท่งุเบาบับ

 • ออกเดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา ประตูสู่ป่าเบาบับอันขึ้นชื่อแห่งเกาะมาดากัสการ์ โดยเที่ยวบิน MD702
  เดินทางถึงสนามบินโมรอนดาวา (Morondava) (07.00 น.)

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา (Morondava) เมืองที่เป็นประตูสู่การเข้าชมต้นเบาบับ ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของมาดากัสการ์
  นั่งรถแบบ 4WD มุ่งหน้าสู่ ป่าแล้งกิรินดี Kirindy Dry Forest 

 รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค

 • พบกับ "เบาบับ อัลเลย์" (Baobabs Alley) หรือ "เบาบับ ออฟ เดอะ อัลเลย์" (Alley of the Baobabs) หรือ "อเวนิว ออฟ เดอะ เบาบับ"
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของป่าเบาบับ และรอชมพระอาทิตย์อัศดง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Palissandre Cote Ouest Hotel หรือเทียบเท่า


หมู่บ้านชาวประมง – โมรอนดาวา – อันตานานาริโว

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • ล่องเรือชมธรรมชาติของชายป่าโกงกาง ซึ่งสามารถออกสู่ทะเลได้ นำท่านเดินทางสู่ “เกาะเบทาฮิอนา – Betahiana” เพื่อแวะเที่ยวหมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village)
 • แวะถ่ายรูปกับหาดโมรอนดาวา (Morondava Beach) ซึ่งเป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองโมรอนดาวา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินโมรอนดาวา เพื่อเช็คอิน
  ออกเดินทางจากสนามบินโมรอนดาวา สู่ สนามบินอิวาโต โดยเที่ยวบิน MD702
  เดินทางถึงสนามบินอันตานานาริโว (13.50 น.)
 • เที่ยวชมเมืองอันตานานาริโว แห่งเกาะมาดากัสการ์
 • แวะถ่ายรูปกับพระราชวังราชินี (Queen Palace) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับทำเนียบนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Palace
 • เที่ยวชมจัตุรัสแห่งอิสรภาพ (Independence Square) สถานที่แห่งการรำลึกถึงการประกาศอิสระภาพของประเทศมาดากัสการ์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Carlton Hotel Madagascar หรือเทียบเท่า


อันตานานาริโว – ตลาดลาดีค – มอริเชียส (พักค้าง 2 คืน)

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • ให้ท่านได้มีเวลาในการเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาด ลา ดีค (La Digue) ตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าหัตถกรรมของมาดากัสการ์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโต
 • ออกเดินทางจากสนามบินอิวาโต สู่ สนามบินมอริเชียส โดยเที่ยวบิน MK289 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชั่วโมง)เดินทางถึงสนามบินมอริเชียส
 • นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (19.35 น.)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

The Ravenala Attitude Hotel หรือเทียบเท่า


มอริเชียส - เกาะอิลิลูซิคเครทส์ - เกาะอิลิลูดวกซ์ – ดำน้ำตื้นชมประการัง

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เกาะอิลิลูซิคเครทส์ (Ile Aux Aigrettes) ซึ่งเป็นเกาะที่ใช้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองนานาชนิดในมอริเชียส
 • นำท่านสู่อ่าวน้ำเงิน (Blue Bay Marine Park) เพื่อนำท่านเดินทางสู่ Ile Aux Deux ซึ่งเป็นเกาะทางชายฝั่งตะวันออกของมอริเชียส
 • นำท่านดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) และสัตว์ใต้ทะเลให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำและดำน้ำตื้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เที่ยวชมเมืองพอร์ตหลุยส์ (Port Louis) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอริเชียส หรือที่รู้จักในนาม “เกาะ มอริเชียส” ดินแดนสวรรค์นอกชายฝั่งแอฟริกา กลางมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

The Ravenala Attitude Hotel หรือเทียบเท่า


น้ำตกซามาเรล - โรงงานผลิตรัม - เนินทรายเจ็ดสี– พอร์ตหลุยส์ - รียูเนียน (พักค้าง 2 คืน)

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เดินทางสู่น้ำตกชามาเรล (Chamarel Falls) ผ่านทางเส้นทางเวิ้งอ่าวทามารีน (Tamarin Bay) ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความสวยงามอีกแห่งของมอริเชียส
 • เดินทางสู่เนินทรายเจ็ดสี (Seven Coloured Earths) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของหินลาวา
 • เดินทางสู่ โรงงานผลิตรัม (Rum Factory) ซึ่งบนเกาะแห่งนี้ประชาชนนิยมปลูกอ้อย ทำให้รัมเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิต

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • แวะถ่ายรูปกับจุดชมวิว (Black river gorges) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของป่าเขา และน้ำตกที่สุดสวยงาม
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบแห่งแม่น้ำคงคา (Grand Bassin Sacred Lake) เป็นทะเลสาบอันศักดิ์สิทธิ์
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินมอริเชียส เพื่อเช็คอิน
 • ออกเดินทางสู่ สนามบินโรลอง การ์รอส แห่งรียูเนียน โดยเที่ยวบิน UU109
 • เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion) (18.15 น.)
 • นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

LUX Hotel หรือเทียบเท่า


แซงต์ เดอนีส์ – ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ - แซงต์ เดอนีส์

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เดินทางสู่ทุ่ง แปลน เด ซาบล์ส (Plaine des Sables) เพื่อชมหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่สวยงามและอัศจรรย์ยิ่ง
 • ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ (Piton de la Fournaise) หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่และมีการระเบิดอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางกลับสู่เมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) นำท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ (Léon Dierx Museum) อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของคนรักศิลปะ โดยภายในพิพิธภัณฑ์นั้นก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1911

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

LUX Hotel หรือเทียบเท่า


ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ก - ไร่วนิลา - แซงต์ เดอนีส์ - สนามบิน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เดินทางสู่เมืองเฮลล์เบิร์ก (Hell Bourg Salazie) ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Piton des Neiges เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบ้านสไตล์เคร-ออล เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภูเขาไฟเซอร์ก เดอ ซาลาซี (Cirque de Salazie)
 • นำท่านสู่ไร่วนิลา (Vanilla Plantation) พืชเศรษฐกิจหลักของเกาะรียูเนียน ให้ท่านได้เก็บภาพต้นวนิลา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • ชมเมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) เมืองหลวงของเกาะรียูเนียน
 • เข้าชมมหาวิหารแซงต์ เดอนีส์(Basilica of St Denis) อีกหนึ่งมหาวิหารที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมือง
 • แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (city hall) ได้เวลานำท่านชมความงดงามของสวนริมทะเล Le Barachois
 • ชมสวนพฤกษศาสตร์ Jardin de l'État อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง โดยสวนพฤกษศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1767 - 1773
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
 • ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน  UU887

 กรุงเทพมหานครฯ

 • นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-20 ต.ค.62
159,900
28,000
17-27 ต.ค.62
159,90
28,000
14-24 พ.ย.62
159,900
28,000
26 ธ.ค.62-5 ม.ค. 63
165,900
30,000

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*