ระเบียบการเข้าเมืองไต้หวัน


ข้อมูลขอวีซ่าไต้หวัน

 

ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและบรูไนเป็นเวลา 30 วัน (หมายความว่า คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันได้สูงสุดเป็นเวลา 30 วันต่อครั้ง โดยไม่ต้องขอวีซ่า)เป็นการทดลองใช้มาตรการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปีเริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 (ระยะทดลอง 1 ปี)

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
– กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ โดยเลือกทีหัวข้อ “General Visa Application” https://nas.immigration.gov.tw/nase/ ต้องกรอกฟอร์มวีซ่าให้ครบถ้วนทุกข้อ จากนั้น

พิมพ์ฟอร์มวีซ่า โดยมีต้องมีคุณสมบัติการกรอกวีซ่าออนไลน์ดังนี้
การ ขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของ อาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็ค คุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้

หนึ่ง คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)
1.หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
2.ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
3.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน

สอง คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปัจจุบันเป็นผู้ที่ (ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พำนักถาวร หรือ (ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
* ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

ข้อควรระวัง
1.ใบอนุญาตเข้าเมืองมีอายุใช้งาน30วัน สามารถเข้า-ออกได้หลายครั้ง (MULTIPLE) แต่ละครั้งสามารถพำนักได้30วัน นับจากวันที่เข้าเมือง
2.ในกรณีกรอกข้อมูลผิด สามารถยื่นขอใหม่ได้ทันที
3.อนุญาตเฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทาง ไม่รวมผู้ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวและเอกสารเข้าประเทศชั่วคราวอื่นๆที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง
4.อนุญาตเฉพาะผู้ถือวีซ่าเข้าเมืองอย่างเป็นทางการ ไม่รวมผู้ถือใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตเข้าเมืองประเภทอื่นๆ
5.ถือวีซ่าถาวรไม่ระบุวันหมดอายุ ให้กรอกเป็น ปี9999 เดือน12 วันที่31
6.แนะนำให้ใช้เครื่องปริ๊นเลเซอร์ในการปริ๊นใบอณุญาตเข้าเมือง

ในกรณียื่นวีซ่าครั้งแรกไม่ว่าจะไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
1. หลักฐานการประกอบอาชีพ
– ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนทันที (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท (ภาษาอังกฤษ)-
– นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
2. หลักฐานการเงิน
– สมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนสมุดบัญชีทันที
– ในกรณีหลักฐานการเงินจากธนาคารไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจนำหลักฐานการชำระภาษีและสลิปเงินเดือนของตนเองมาเสนอเพื่อ ประกอบการพิจารณาได้
3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

ไม่อนุญาตให้มีการห้ามนำเข้าและการส่งออกสิ่งของต่างๆ ตามรายการต่อไปนี้ โบราณวัตถุและสมบัติของชาติ ยาเสพติด ยาตามใบสั่งยาบางประเภท และอาวุธปืน (รวมถึงของเล่นหรือปืนจำลอง) เพื่อความแน่ใจควรตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของที่คุณจะนำติดตัวไปด้วยจากสถานกงสุลหรือสถานทูตไต้หวันทีอยู่ใกล้เคียง

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไต้หวันต้องกรอกเอกสารใบสำแดงรายการ โดยอนุญาตให้นำเข้าสินค้ายกเว้นภาษี(ต่อบุคคล) ตามรายการต่อไปนี้ บุหรี่ 200 มวนหรือซิการ์ 25 มวน กล้องถ่ายรูป 1 ตัวและกล้องวิดีโอ 1 ตัว ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 6,000 ดอลล่าร์ไต้หวันใหม่ และแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร ข้อจำกัดในการนำเข้าหรือนำออกเงินตราต่างประเทศไม่ค่อยเข้มงวด แม้ว่าเจ้าหน้าศุลกากรขอความร่วมมือในการแจ้งสำแดงมูลค่าเงินตราต่างประเทศที่นำติดตัวเข้ามา ณ วันเดินทางเข้าประเทศก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09.00—15.00น.
โทรศัพท์: 0 2670 0200 ต่อ 342, 347, 348 แฟกซ์: 0 2670 0217
เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
เวลารับเล่มวีซ่า วันทำการถัดไป 13.30-15.00 น.
กรณีต้องโทรเลขขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่นั้นต้องใช้เวลารอคอยผลประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับรองและต้องชำระค่าธรรมเนียมโทรเลขขั้นต่ำ250 บาท
ชำระค่าวีซ่าให้สถานทูต ณ วันยื่นวีซ่า
เว็บไซต์ : กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน และ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป