แนะนำบอลติก


รัฐบอลติก (อังกฤษ: Baltic states) เป็นชื่อรวมเรียกสามประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลบอลติก คือลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย ในระหว่างปี 1918-1920 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ประเทศเหล่านี้ได้รับเอกราชปกครองตนเองแบบสาธารณรัฐระหว่าง ค.ศ. 1918-1940 ต่อมารวมเข้าเป็น3 ใน 15 สาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต และเมื่อสหภาพโซเวียตมีอิทธิพลลดลงใน ค.ศ. 1991 ทั้งสามประเทศก็แยกออกไปปกครองตนเอง ในบางครั้งรัฐบอลติกอาจรวมถึงฟินแลนด์และโปแลนด์เข้าไปด้วย

นอกจากจะเป็นดินแดนที่หาโอกาสไปเยือนได้ยาก เพราะความสัมพันธ์ในทุกมิติระหว่างไทยกับ 3 ประเทศนี้ ยังมีค่อนข้างน้อยแล้ว ประวัติศาสตร์ ประเพณี และอารยธรรม ของพวกเขาก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เร้าใจ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสอีกด้วย

             หากกางแผนที่โลกออกแล้วมองตรงไปที่ทวีปยุโรปด้านบน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลบอลติกคือสถานที่ตั้งของ ประเทศเอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย ไล่เรียงกันลงมา

             ประเทศเหล่านี้เคยปกครองตนเองแบบสาธารณรัฐระหว่างปี พ.ศ.2461-2483 หรือเมื่อเกือบ 100 ปีนี้เอง ต่อมาถูกรวมเข้าไปเป็น 3 ใน 15 สาธารณรัฐของสหภาพโซเวียตจนกระทั่งปี พ.ศ.2534 หรือ 20 กว่าปีที่ผ่านมา เมื่ออาณาจักรสหภาพโซเวียตล่มสลาย เอสโตเนีย –ลัตเวีย และลิทัวเนีย จึงแยกตัวออกมาตั้งเป็นประเทศอิสระ

              เมื่อได้รับอิสรภาพ สิ่งแรกที่พวกเขารีบทำก็คือสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ทันที หวังอาศัยบารมีคุ้มหัวให้รอดพ้นจากแสนยานุภาพทางการทหารของรัสเซีย พี่เบิ้มใหญ่ของสหภาพโซเวียต ล่าสุดเพิ่งได้รับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปหรืออียูมาหมาดๆ ด้วยความเป็นดินแดนเล็กๆ โดยมีอาณาจักรใหญ่รายล้อมรอบๆ ประวัติศาสตร์ของเอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย จึงวนเวียนอยู่กับการถูกปกครองโดยชนชาติอื่น ไม่ว่าจะเป็นสวีเดน เยอรมัน รัสเซีย ฯลฯ จนแทบหาช่วงเวลาแห่งความเป็นอิสระของตนเองไม่ได้เลย

           ความเป็นอยู่ของชาวเอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย อาจจะยังไม่หรูหราสะดวกสบายเท่าไหร่นักถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ เพราะชีวิตอยู่ระหว่างเริ่มต้น แต่แววตาของพวกเขากลับทอประกายวาววับเหมือนเปี่ยมสุขยิ่ง “ เพราะเรามีเสรีภาพ” คำตอบสั้นๆที่กุมความได้ทั้งหมด

แนะนำประเทศเอสโตเนีย

เอสโตเนีย (อังกฤษ: Estonia; เอสโตเนีย: Eesti) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเอสโตเนีย (อังกฤษ: Republic of Estonia; เอสโตเนีย: Eesti Vabariik) เป็นรัฐอธิปไตยในภูมิภาคบอลติก ในยุโรปเหนือ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับอ่าวฟินแลนด์ ทิศตะวันตกติดกับทะเลบอลติก มีพรมแดนทางทิศใต้ติดกับประเทศลัตเวีย (ระยะทาง 343 กิโลเมตร) และทางทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย (ระยะทาง 338.6 กิโลเมตร)

ประเทศเอสโตเนียมีพื้นที่ 45,227 ตารางกิโลเมตร (17,462 ตารางไมล์) (อันดับที่ 131 ของโลก) ประเทศเอสโตเนียปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย แบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเทศมณฑลจำนวน 15 เทศมณฑล โดยมีเมืองหลวงชื่อว่า ทาลลินน์

ประเทศเอสโตเนียมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยมีประชากร กว่า1.3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชนชาติเอสโตเนีย รองลงมาคือชนชาติรัสเซีย,ชนชาติยูเครน ,ชนชาติเบลารุสเซีย ,ฟินแลนด์ ซึ่งชาวเอสโตเนี่ยน ใช้ภาษาเอสโตเนีย เป็นภาษาราชการ นอกจากนั้นยังมีใช้ภาษารัสเซีย และภาษาละติน ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดคือ ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน แต่สำหรับชาวรัสเซียในเอสโตเนียนับถือศาสนาแคทอลิกนิกายออร์ธอดอกซ์

แนะนำประเทศลัตเวีย

ลัตเวีย (อังกฤษ: Latvia; ลัตเวีย: Latvija) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐลัตเวีย (อังกฤษ: Republic of Latvia; ลัตเวีย: Latvijas Republika) เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับอีก 2 รัฐบอลติก คือ เอสโตเนียทางทิศเหนือ และลิทัวเนียและเบลารุสทางทิศใต้ จดรัสเซียทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกนั้น ลัตเวียมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับสวีเดน กรุงรีกา เมืองหลวงของลัตเวียเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่อยู่ในกลุ่มรัฐบอลติก ประเทศลัตเวียอยู่ทางยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเอสโตเนียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย ทางทิศใต้ติดกับประเทศลิทัวเนีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลบอลติก ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอ่าวริก้า แผ่นดินด้านตะวันตกและทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับทะเล

ประชากรของประเทศลัตเวีย มีประชากรกว่า 2 ล้านคน ในปี 2556 และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 อาศัยอยู่ในเมืองหลวง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชาติ ชาวลัตเวีย รองลงมาคือชาวรัสเซีย นอกนั้นเป็นเชื้อชาติเบลารุส ยูเครน ลิทัวเนีย โปแลนด์ เยอรมัน และ อื่นๆ ลัตเวียมีเมืองหลวงคือ กรุงริกา ส่วนภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาลัตเวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน มีความคล้ายคลึงกับภาษาลิทัวเนีย โดยประชากรกว่าร้อยละ 30 สามารถพูดภาษารัสเซียเป็นภาษาแรก แต่ประชากรเกือบทั้งประเทศเข้าใจภาษารัสเซียได้ดี ส่วนภาษาอังกฤษและเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้กันไม่แพร่หลาย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์นอกายโรมันแคทอลิก , นิกายลูเธอร์แรน , คริสต์กรีกออร์ธอร์ด็อกซ์ ,ศาสนาและนิกายอื่นๆ

พื้นที่เกือบทั้งประเทศเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์สลับกับเนินสูง ประกอบด้วยแม่น้ำสายเล็กมากมาย แม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านลัตเวียคือแม่น้ำ เวสเทิร์นดวินา (ภาษาลัตเวียเรียกว่า daugava) เป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่หลายแห่ง มีทะเลสาบมากกว่า 3,000 แห่ง ป่าไม้มีพื้นที่ประมาณ 2 ใน 5 ของประเทศแต่ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการพัฒนาน้อย มียอดเขาสูงที่สุดชื่อ Gaizins มีความสูง 312 เมตรจากระดับน้ำทะเล

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบจึงมีพื้นที่บางส่วนที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเหมือนบริเวณป่าพรุ และมีลมจากทะเลพัดผ่านตลอดปีทำให้บางปีมีอากาศเย็นจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

แนะนำประเทศลิทัวเนีย

ลิทัวเนีย (อังกฤษ: Lithuania; ลิทัวเนีย: Lietuva) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐลิทัวเนีย (อังกฤษ: Republic of Lithuania; ลิทัวเนีย: Lietuvos Respublika) ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก ทิศเหนือจรดลัตเวีย ทิศตะวันออกและทิศใตัจรดเบลารุส และทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดโปแลนด์และรัสเซีย (แคว้นคาลินินกราด) เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย

ประเทศลิทัวเนียมีประชากรกว่า 3,596,617 คน ส่วนมากเป็นชาวลิทัวเนีย รองลงมาคือชาวรัสเซีย ,ชาวโปล ,ชาวเบโลรัสเซียส่วนการใช้ภาษาราชการคือใช้ภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาทางการ มีบางกลุ่มที่ใช้ภาษารัสเซีย โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนชาวรัสเซียในลิทัวเนียนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ซึ่งเพราะลิทัวเนีย เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสซีย ทำให้มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่ในลิทัวเนียจำนวนนหนึ่ง ทำให้ประเทศนี้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป และมีการผสมผสานกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร เสื้อผ้า วัฒนธรรม และประเพณี ฯลฯ
สภาพภูมิอากาศของ ลิทัวเนีย

ประเทศลิทัวเนียประกอบด้วย 10 เทศมณฑล (counties - apskritys) แต่ละแห่งแบ่งย่อยออกเป็น เทศบาล (municipalities) มี 3 ประเภทคือ เทศบาลนคร 9 แห่ง เทศบาลเขต 43 แห่ง และเทศบาล 5 แห่ง รวมทั้งหมด 60 แห่ง

ปัจจุบันสถานภาพทางการเมืองของลิทัวเนียในสายตาของนานาชาตินั้นถือได้ว่ามีเสถียรภาพและเอื้ออำนวยต่อการค้าการลงทุน ภายหลังจากการถอนทหารรัสเซียออกจากลิทัวเนียตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2539 กอปรกับชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียในลิทัวเนียไม่มีบทบาทสำคัญทางการเมือง จึงส่งผลทำให้การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลลิทัวเนียในเรื่องชนกลุ่มน้อยค่อนข้างเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศบอลติกอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ลัตเวีย และเอสโตเนีย

ระบบการเมือง มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ภายใต้รัฐธรรมปัจจุบัน ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2535

สถาบันทางการเมือง ลิทัวเนียมีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี รัฐสภาใช้ระบบสภาเดียว (Unicamera) เรียกว่า Seimas จำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 141 คน (71 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง อีก 70 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน) มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี พรรคการเมืองจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ 4 จากการลงคะแนนเสียงทั่วประเทศ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมในรัฐสภา ยกเว้นพรรคที่มาจากชนกลุ่มน้อย คณะรัฐบาลดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของสมาชิกรัฐสภาเว้นแต่สมาชิกคณะรัฐบาลจะลาออก หรือรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาด ประธานสภาเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ธงชาติเอสโตเนีย

การให้นิยามความหมายของธงชาติเอสโตเนียมีอยู่หลายแบบ หากตีความตามประวัติศาตร์เอสโตเนียนั้น สีฟ้าจะหมายถึงอิสรภาพในอดีตกาล สีดำหมายถึงสมัยที่ประเทศสูญเสียเอกราช และสีขาวหมายคำสัญญาต่ออนาคตอันสดใสของชาติ แต่ถ้าจะกล่าวตามคำนิยามที่ได้รับคำนิยมทั่วไปซึ่งกวีชื่อมาร์ติน ลิปป์ (Martin Lipp) ได้ให้ไว้ จะมีความหมายดังนี้
-สีฟ้า หมายถึงท้องฟ้าแห่งมาตุภมิ
-สีดำ หมายถึงสีของแผ่นดินเอสโดตเนียซึ่งเป็นสีดำ อีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงชะตากรรมอันมืดมนของประเทศนานนับศตวรรษในอดีต
-สีขาว หมายถึงการทำงานหนักและคุณค่าของมนุษย์

ธงชาติลัตเวีย

สีแดงในธงชาติลัตเวียนั้น เป็นสีอย่างที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า "สีมารูน" (maroon) ซึ่งเป็นสีแดงเข้มที่เกิดจากการผสมสีม่วงกับสีน้ำตาล (ถ้าจะเทียบเป็นภาษาไทยให้ใกล้เคียงก็คือสีน้ำตาลแดงหรือสีเลือดหมู) สีในในบางครั้งก็มีการเรียกว่าสีแดงลัตเวีย (Latvian red) ตรามที่ปรากฏในธงชาตินั้นสัดส่วนของธงชาติตามความกว้างเป็น 2:1:2

ธงชาติลิทัวเนีย

ลิทัวเนียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ติดกับทะเลบอลติก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991 ว่ากันว่าสีเหลือง สีเขียว และสีแดง นำมาจากสีชุดประจำชาติดั้งเดิม แต่ปัจจุบัน

สีเหลือง หมายถึง ข้าวสาลีและอิสรภาพ
สีเขียว หมายถึง ป่าไม้และความหวัง
สีแดง หมายถึง เลือดของผู้รักชาติและความกล้าหาญ