ระเบียบการเข้ายุโรป


วีซ่ายุโรป

1. วีซ่าเชงเก็นคืออะไร
ปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้ง 26 ประเทศนี้มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ
“ประเทศเชงเก็น” ทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก็นสำหรับประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก็น โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศดังกล่าวแต่ละประเทศ

2. มีวีซ่าเชงเก็นประเภทใดบ้าง
วีซ่าเชงเก็นมี 3 ประเภท ได้แก่:
วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท "C") วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงเวลา 6 เดือน
วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท "B") วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก็นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน1 ครั้ง 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน
วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท "A") พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก็นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่ิองที่สนามบินในเขตเชงเก็นจะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
ทั้งนี้ พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก็นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

3. ขอวีซ่าเชงเก็นได้ที่ไหน
ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศเชงเก็นใดก็ได้ในประเทศของท่าน หากท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศที่ท่านวางแผนจะพำนักนานที่สุด ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าท่านพำนักอยู่ในประเทศใดนานที่สุด ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

4. ในการขอวีซ่าเชงเก็น จะต้องทำอย่างไรบ้าง
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการขอวีซ่าเชงเก็นมีดังนี้:
กรอกใบสมัครและลงนามในใบสมัครขอวีซ่า ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ถือครองหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าช่วงเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่ในประเทศเชงเก็น
ระบุวัตถุประสงค์การเดินทาง
สามารถแสดงให้เห็นว่ามีทรัพย์สินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงที่พำนัก
มีประกันภัยการเดินทางโดยมีวงเงินประกันอย่างน้อย 30,000 ยูโร

5. มีค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าเท่าไร
ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้นอยู่ที่ 60 ยูโร อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมในบางกรณี
สำหรับพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรปที่มีฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA Agreement) ที่ใช้สิทธิ์เดินทางโดยเสรี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
นอกจากนั้น ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและครูผู้ติดตามที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรืออบรม และนักวิจัยที่กำลังทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามที่นิยามไว้ใน Recommendation 2005/761/EC
ท่านสามารถติดต่อสถานทูตประเทศที่จะเดินทางไปเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับรายนามสถานทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในภูมิภาค สามารถดูได้จากลิงค์ “สถานทูต”

การยื่นวีซ่ายุโรป

ผู้ที่จะสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานฯทูตฮังการีได้ จะต้องพิจารณาดังนี้

1. เดินทางไปยังประเทศฮังการีเท่านั้น

2. หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ ประเทศฮังการีต้องเป็นจุดหมายปลายทางหลัก โดยพิจารณาจาก ระยะเวลา หรือ จุดประสงค์ของการเดินทาง กล่าวคือ ท่านจะต้องพักอยู่ในประเทศฮังการีเป็นระยะเวลานานที่สุด หรือ จุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้ของท่านอยู่ที่ประเทศฮังการี ตัวอย่างเช่น ท่านต้องไปเข้าร่วมประชุม หรือ ไปติดต่อธุรกิจ ในประเทศฮังการี เป็นเวลา 5 วัน และ ต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นเพื่อการท่องเที่ยวส่วนตัวอีก 6 วัน ดังนั้น การเข้าร่วมประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจในฮังการี จะถือเป็นจุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้

3. หากไม่สามารถระบุจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทางได้ (เช่น ในกรณีที่จำนวนที่อยู่ในแต่ละประเทศเท่ากัน) ท่านจะต้องเดินทางเข้าประเทศฮังการีเป็นประเทศแรก

หากท่านมีคุณสมบัติดังกล่าว กรุณาศึกษาเวลาเปิดทำการและระบบการนัดหมายวันยื่นคำร้องตามข้อมูลด้านล่าง

สถานฯทูตจะเปิดทำการสำหรับยื่นเอกสารขอวีซ่าในวันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. กรุณาทำการนัดหมายก่อนมายื่นคำร้อง ท่านสามารถทำการนัดหมายได้ตามลิงค์ นัดหมายวันยื่นคำร้อง ทางด้านซ้ายมือของท่าน ผู้สมัครจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องแทนได้ ท่านสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันเดินทาง ท่านสามารถมารับวีซ่าได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้น กรุณายื่นคำร้องก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรุณาชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นวีซ่าเป็นเงินสดสกุลยูโรจำนวน 60 ยูโรในวันที่ยื่นเอกสาร ท่านสามารถมารับวีซ่าได้ตามวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินเป็นต้นไป ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น.

เอกสารสำหรับการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น

(รายการเอกสารด้านล่างเป็นรายการอย่างย่อ และ กงสุลอาจจะขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า)

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าทุกประเภท มีดังนี้

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกต้อง สมบูรณ์และ กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดินทาง)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าได้ คลิ๊กที่นี่

2. หนังสือเดินทางที่ใช้การได้ โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

· มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป

· มีอายุไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก

· มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางออกนอกเขตเชงเก้น

3. รูปถ่าย สี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

4. ประกันการเดินทาง โดยระบุข้อมูล ดังนี้

· ครอบคลุมประเทศในเขตเชงเก้น

· ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง

· ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น

· วงเงินประกัน 30,000 ยูโร ( คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่สถานฯ ทูตยอมรับ)

5. ผู้สมัครขอวีซ่าต้องมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศไทย (คนต่างด้าวที่มีสถานฯทูตฮังการี หรือ สถานกงสุล หรือ ประเทศตัวแทนออกวีซ่าของฮังการีในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ จะต้องแสดงเอกสารที่อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องออกจากประเทศไทย) หากประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ ไม่มีสถานฯทูตฮังการี ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าประเทศสมาชิกใดเป็นตัวแทนการออกวีซ่าของประเทศฮังการีในประเทศของท่านโดย คลิ๊กที่นี่ หากไม่มีสถานฯทูตหรือสถานกงสุลในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่หรือไม่มีประเทศสมาชิกตัวแทน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานฯทูต หรือ สถานกงสุลฮังการีที่ใดก็ได้

6. ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครขอวีซ่า : ผู้ใหญ่ 60 ยูโร / เด็กอายุ 6-12 ปี 35 ยูโร/ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และ คู่สมรส/บุตร

ของพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาเตรียมเงินสดสกุลยูโรและชำระในวันที่ยื่นคำร้อง