ระเบียบการเข้าเมืองบอลติก


ระเบียบการเข้าเมืองเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนียไม่มีเที่ยวบินตรง ซึ่งการเดินทางด้วยสายการบิน สามารถเลือกเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปเมืองต่างๆ ของประเทศเอสโตเนียได้ ซึ่งสามารถเดินทางไปลงที่สนามบิน ทาลลินน์ , ตาร์ตู, Parnu , คูเรสซาเร่ , คาร์ดล่า

สถานทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯเป็นผู้รับผิดชอบในการ พิจารณาวีซ่าสำหรับผู้ต้องการเดินทางไปยังประเทศเอสโตเนีย ผู้สมัครสามารถยื่นวีซ่าผ่านทางศูนย์รับยื่นฯหรือยื่นโดยตรงกับทางสถานทูตฯ ก็ได้ ซึ่งใช้เอกสารชนิดเดียวกับกับที่ใช้

สถานที่ติดต่อยื่นวีซ่าเอสโตเนีย :

VFS Global 12th Floor, Alma Link Building,
Soi Chidlom, Lumpini, Pathumwan Bangkok, 10330
Tel : 02 118 7009

ระเบียบการเข้าเมืองลัตเวีย

สถานทูตฮังการีประจำกรุงเทพฯเป็นผู้รับผิดชอบในการ พิจารณาวีซ่าสำหรับผู้ต้องการเดินทางไปยังประเทศลัตเวีย ผู้สมัครต้องยื่นวีซ่าผ่านสถานทูตฮังการี

สถานที่ติดต่อยื่นวีซ่าลัตเวีย :

สถานเอกอัครราชทูตฮังการี อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้น 14, 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel : 02 118 9600

เอกสารการขอวีซ่าลัตเวีย

  1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
  3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
  4. สมุดเงินฝากธนาคาร (Bank Book) ตัวจริง พร้อมสำเนา หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
  5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
  6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
  7. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 2,000,000 บาท
  8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน, นามบัตร (ถ้ามี)
  9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ) ระยะเวลาในการดำเนินการและทราบผลภายใน 30 วัน

ระเบียบการเข้าเมืองลิทัวเนีย

สถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯเป็นผู้รับผิดชอบในการ พิจารณาวีซ่าสำหรับผู้ต้องการเดินทางไปยังประเทศลัตเวีย ผู้สมัครต้องยื่นวีซ่าผ่านสถานทูตเยอรมนี

สถานที่ติดต่อยื่นวีซ่าลิทัวเนีย :
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120
Tel : 02 287 9000

ปัจจุบันยังไม่มีสายการบิน บินตรงจากประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศบอลติกเท่าใดนัก ซึ่งนักท่องเที่ยวมักนิยมเริ่มทัวร์ที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นก่อน เช่น ออสเตรีย ฟินแลนด์ แล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปยัง ประเทศลิทัวเนีย ซึ่งการเดินทางโดยสายการบินสามารถเลือกเที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปวิลเนียส , พาแลนก้า , คาอูแนส

การเดินทางไปยังลิทัวเนียทำได้อย่างสะดวกสบายโดยเครื่องบินและคุณยังสามารถขับรถหรือนั่งรถโดยสารเข้าไปยังประเทศนี้จากทั่วยุโรปอีกด้วย ชาวลิทัวเนียมีความต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพื่อให้มาเยือนประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา