คณะเดินทางพิเศษ BEST FRANCE 21-27 ม.ค.58


กรุงเทพฯ – ปารีส – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์ – แวร์ซายส์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส (อิสระเต็มวัน) – ถ่ายรูปหอไอเฟล – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์