โปรแกรมทัวร์แนะนำ

 • BEST OF GERMANY 10 DAYS
  เริ่มต้น : 98,000/10 วัน 7 คืน
  มกราคม-เมษายน 63
  ทัวร์เยอรมัน BEST OF GERMANY  10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย   มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 คณะถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไว้ให้ […]
 • นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
  เริ่มต้น : 120,000/9 วัน 7 คืน
  มกราคม- กรกฎาคม 63
  นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศ   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองพลังงานความร้อนใต้พิภพ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะเข้าชมอะโกรโดมฟาร์ม […]
 • HIGHLIGHT MELBOURNE
  เริ่มต้น : 53,900/9 วัน 7 คืน
  11 – 15 เมษายน 63
  HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles -เมลเบิร์น เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–สวนสัตว์พื้นเมือง - เพนกวินที่เกาะฟิลลิป นครเมลเบิร์น – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินเมลเบิร์น อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม 11 – 15 เม.ย.63
 • HIGHLIGHT SYDNEY(B)
  เริ่มต้น : 55,900/5 วัน 3 คืน
  11-15 เมษายน 63
  HIGHLIGHT SYDNEY (รายการ B) ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- สวนสัตว์พื้นเมือง- ซิดนีย์ ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย – ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา ซิดนีย์ ชมเมือง หาดบอนได – เดอะแก๊ป – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม 11-15 เม.ย.63
 • POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
  เริ่มต้น : 53,900/6 วัน 4 คืน
  12-17 เมษายน 63
  POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ นครซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-ช้อปปิ้ง – เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ -เมลเบิร์น เมลเบิร์น นครเมลเบิร์นชมเมือง –รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป นครเมลเบิร์นชมเมือง ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ราคาห้องพักเดี่ยว […]
 • PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS
  เริ่มต้น : 72,900/6 วัน 4 คืน
  12-17 เมษายน 63
  PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย -ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา ซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – บริสเบน บริสเบน -โกลด์โคสท์- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน-มูฟวี่เวิลด์-บริสเบน บริสเบน –กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม 12-17 เม.ย.63
 • DELIGHT AUSTRALIA 6 DAYS
  เริ่มต้น : 64,900/6 วัน 4 คืน
  11-16 เมษายน 63
  DELIGHT AUSTRALIA 6 DAYS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น เมลเบิร์น – ซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD ทัวร์ – ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด –ซิดนีย์ ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ […]
 • ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS
  เริ่มต้น : 66,900/6 วัน 4 คืน
  12-17 เมษายน 63
  ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - บริสเบน บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน - โกลด์โคสท์ โกลด์โคสท์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – MOVIE WORLD – ซิดนีย์ ซิดนีย์– หาดบอนได– ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ซิดนีย์ ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม 12-17 เม.ย.63
 • ICELAND NORTHERN LIGHT 9 DAYS
  เริ่มต้น : 135,000 /9 วัน 6 คืน
  21 - 29 กุมภาพันธ์ 63
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย ICELAND NORTHERN LIGHT  Plus Brussels Paris 9 วัน 6 คืน  โดย สายการบินไทย (TG)  โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) สต๊อกโฮล์ม (สวีเดน) – เรคยาวิค (ไอซ์แลนด์) เรคยาวิค – The Golden Circle – เขตอุทยานแห่งชาติ Thingvellir – น้ำตกกูลฟอสส์ – หุบเขาฮัวกาดาลู – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – หมู่บ้านวิก หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดำ – น้ำตกสโคการ์ฟอสล์เมียร์ดาลส์โจกูล -ขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier- นั่งรถซุปเปอร์จิ๊ป – เซลฟอส เซลฟอส – เรคยาวิก – อาคารเพอรัน – […]
 • SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
  เริ่มต้น : 96,000/8 วัน 5 คืน
  มกราคม-มิถุนายน 63
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย    ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำคณะเดินทางสู่เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า  แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน   […]