โปรแกรมทัวร์แนะนำ

 • HONG KONG MACAU พักเวเนเชี่ยน
  เริ่มต้น : 27,900/4 วัน 3 คืน
  พฤษภาคม-ตุลาคม 62
  ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX700 ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดิน ทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" รับประทานอาหารเที่ยง […]
 • นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
  เริ่มต้น : 122,000/9 วัน 7 คืน
  มิถุนายน- ธันวาคม 62
  นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศ   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่เมืองโรโตรัว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองพลังงานความร้อนใต้พิภพ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะเข้าชมอะโกรโดมฟาร์ม […]
 • สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง
  เริ่มต้น : 12,900/4 วัน 2 คืน
  มิถุนายน-ตุลาคม 62
  ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่   จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น     เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)   เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง -วิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์ –อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม 06-09 มิ.ย. 62 12,900.- 5,000.- 13-16 มิ.ย. 62 12,900.- 5,000.- 20-23 มิ.ย. 62 12,900.- 5,000.- […]
 • BEST OF GERMANY 10 DAYS
  เริ่มต้น : 102,000/10 วัน 7 คืน
  กันยายน-ธันวาคม 62
  ทัวร์เยอรมัน BEST OF GERMANY  10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย   มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 คณะถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไว้ให้ […]
 • BEST OF GERMANY 10 DAYS
  เริ่มต้น : 104,000/10 วัน 7 คืน
  24 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63
  ทัวร์เยอรมัน BEST OF GERMANY  10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   โปรแกรมการเดินทาง    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี) แฟรงค์เฟิร์ต - เมืองมาร์เบิร์ก - เส้นทางเดินแห่งเทพนิยายกริมม์ - ปราสาทโลเวนเบิร์ก - เมืองฮันโนเวอร์   ฮันโนเวอร์ - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน -ประตูบรันเดนบวร์ก     กำแพงเบอร์ลิน - ช้อปปิ้งย่านคูดัม - เดรสเดน     เดรสเดน - นูเรมเบิร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)   โรเธนบวร์ก – เส้นทางสายโรแมนติก - […]
 • CHARMING ITALY 11 DAYS
  เริ่มต้น : 110,000/11 วัน 8 คืน
  8-18 ตุลาคม 62
  ทัวร์อิตาลี CHARMING ITALY 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย กรุงโรม (อิตาลี) – Val d’Orcia – ปีเอนซา – San Quirico d’Orcia -เซียน่า ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว... นำท่านเดินทางเข้าสู่แคว้นทัสคานี (Tuscany) สู่เส้นทาง หุบเขาวาดอร์เซีย (Val D’Orcia) เส้นทางที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในแคว้นทัสคานีระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวท้องทุ่ง ที่มีบ้านชาวนา และต้นไซเปรซ ที่ยืนเด่นตามแนวท้องทุ่ง […]
 • CHARMING SWITZERLAND 10 DAYS
  เริ่มต้น : 123,000/10 วัน 7 คืน
  8-17 ตุลาคม 62
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ CHARMING SWITZERLAND 10 DAYS 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. นั่งรถรางชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2. ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007 3. ขึ้นเขา Grindelwald First ชมวิวทะเลสาบ Bachalpsee และสนุกกับกิจกกรรมมากมาย 4. ชมเมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติค Zermatt 5. นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 6. นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค 7. ชมหมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผา 8. ชมหมู่บ้าน YVOIRE หมู่บ้านดอกไม้ริมทะเลสาบเจนีวา […]
 • SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS
  เริ่มต้น : 128,000/10 วัน 7 คืน
  กรกฎาคม-กันยายน 62
  ทัวร์สแกนดิเนเวีย SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS  10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ  DFDS (Overnight Cruise) ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร แล้ว รถโค้ชนำคณะไปชมเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง นำท่านชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก […]
 • SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
  เริ่มต้น : 97,000/8 วัน 5 คืน
  มิถุนายน-ตุลาคม 62
  ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย    ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำคณะเดินทางสู่เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า  แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน   […]
 • GRANDE ESPANA สเปน-โปรตุเกส
  เริ่มต้น : 105,000/10 วัน 8 คืน
  สิงหาคม - ธันวาคม 62
  ทัวร์สเปน โปรตุเกส GRANDE ESPANA สเปน-โปรตุเกส 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน  Emirates Air (EK)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK375 ถึงสนามบินนครดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน ออกเดินทางต่อสู่กรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK143 คณะถึงสนามบิน Barajas International กรุงแมดริด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก SILKEN PUERTA AMERICA MADRID HOTEL 5 ดาว  หรือเทียบเท่า   เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง […]