โปรแกรมทัวร์แนะนำ

 • COMPLETE VIETNAM เวียดนามเหนือ กลาง ใต้
  เริ่มต้น : 25,900/6 วัน 5 คืน
  12-17 เมษายน 60
  COMPLETE VIETNAM เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ 6 วัน 5 คืน  โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แปซิฟิค (BL)และ ไทยไลออนแอร์ (SL วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ –อุโมงค์กู๋จี- ล่องเรือสำราญพร้อม ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามโดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL176 รับประทานอาหารเช้า(เมนูเฝอ เวียดนาม) นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชมไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงามของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอยู่ ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกชม นำท่าน ช้อบปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในนครโฮจิมินห์ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิ ตุ๊กตาไม้ งานแกะสลัก เรือสำเภา หรือของแต่งบ้าน ฯลฯ บริการอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet เดินทางสู่ อุโมงค์กูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแม่น้ำไซ่งอน ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนเคล้าคลอเสียงดนตรี นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก เมืองโฮจิมินห์ […]
 • PACKAGE SINGAPORE 3 DAYS
  เริ่มต้น : 2,999/3 วัน 2 คืน
  สิงหาคม-ตุลาคม 60
  PACKAGE SINGAPORE 3 วัน 2 คืน    - 2 คืนโรงแรม3ดาว Hotel 81 star หรือ fragrance crystal Free WIFI *NO ABF - รถรับส่งสนามบิน –โรงแรม-สนามบิน SIC - ฟรีซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ครึ่งวัน (08.15 – 13.00 น.)  Merion park, Thian Hock Keng Temple, Precious Moments, Garden by the bay   วันแรก เดินทางจาก BKK – SIN ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากรับกระเป๋า พบกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับท่าน ณ ประตูทางออก นำท่านเข้าเดินทางออกจากสนามบิน เข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ เพื่อเข้าโรงแรม […]
 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
  เริ่มต้น : 12,900/3 วัน 2 คืน
  สิงหาคม - ธันวาคม 60
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์    กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ท่านจะได้นมัสการ ณ […]
 • HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น : 18,900/3 วัน 2 คืน
  ตุลาคม - ธันวาคม 60
  ทัวร์ฮ่องกง Hongkong Disneyland 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อ และรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง นำท่านชม เดอะพีค มักได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮ่องกง แค่ระหว่างขึ้นไปก็แทบจะทำให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว การเดินทางขึ้นสู่เดอะพีคโดยรถรางใช้เวลาเพียง 7 นาทีแถมยังได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำขณะที่รถรางไต่ขึ้นไปผ่านวิวทิวทัศน์อันเหลือเชื่อ […]
 • ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น : 16,900/3 วัน 2 คืน
  ตุลาคม - ธันวาคม 60
  ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป  3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านชม เดอะพีค มักได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮ่องกง แค่ระหว่างขึ้นไปก็แทบจะทำให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว การเดินทางขึ้นสู่เดอะพีคโดยรถรางใช้เวลาเพียง 7 นาทีแถมยังได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำขณะที่รถรางไต่ขึ้นไปผ่านวิวทิวทัศน์อันเหลือเชื่อ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  Stanford Mongkok Hotel หรือ […]
 • ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน (FD)
  เริ่มต้น : 12,900/3 วัน 2 คืน
  กันยายน - ตุลาคม 60
  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกันณ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกอาคาร 1 (ประตู 3) เคาน์เตอร์Air Asia(2) โดยมีเจ้าหน้าที่… คอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า […]
 • ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น : 32,900/3 วัน 2 คืน
  ตุลาคม - ธันวาคม 60
  ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK)     กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Class นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง..."ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุด นำท่านชม เดอะพีค มักได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮ่องกง แค่ระหว่างขึ้นไปก็แทบจะทำให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ […]
 • HONGKONG EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น : 25,900/3 วัน 2 คืน
  17-19 พฤศจิกายน 60
  ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)     กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384  นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง นำท่านชม เดอะพีค มักได้รับกล่าวขานว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดแสนประทับใจของฮ่องกง แค่ระหว่างขึ้นไปก็แทบจะทำให้หลงมนต์สเน่ห์แล้ว   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนกวางตุ้งแบบดั้งเดิม) MARCO POLO GATEWAY HOTEL    วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate Outlet – หมู่บ้านชาวประมง  รับประทานอาหารเช้า […]
 • ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  เริ่มต้น : 23,900/5 วัน 3 คืน
  กันยายน - พฤศจิกายน
  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  Eva Air (BR)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR (BR) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน บริการอาหารมื้อเช้า (BREAKFAST BOX) นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล  บริการอาหารมื้อกลางวัน […]
 • สิงคโปร์ทัวร์ครบแบบส่วนตัว 3DAYS
  เริ่มต้น : 13,999/3 วัน 2 คืน
  กันยายน-ธันวาคม 60
  สิงคโปร์ทัวร์ครบแบบส่วนตัว 3 วัน 2 คืน เลือกวันเดินทางได้เอง ขั้นต่ำ 4 ท่าน      - ตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด) -โรงแรมพร้อมอาหารเช้าใกล้รถไฟฟ้า FREE WIFI ปลอดภัย -GARDEN BY THE BAY สวนพันธ์พืชนานาชนิดจากทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุด -Fun Full Day UNIVERSAL STUDIO -อลังการมารีน่าเบย์แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน -ขอพรเจ้าแม่กวนอิม สักการะพระเขี้ยวแก้ว -ช้อปปิ้งจุใจออชาด และ ไชน่าทาวน์ -ช้อปชิมชิลล์สินค้าราคาถูก ณ บูกิต ฟรีของที่ระลึกอาทิเช่น กระเป๋าช้อปปิ้ง !!!!!!! -ข้าวมันไก่สิงคโปร์และบะกุ๊ดเต๋ขึ้นชื่อของสิงคโปร์ !!!   วันแรก คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง […]