ประกันการเดินทาง


ไอแอมทัวร์ เป็นตัวแทนประกันการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางมีประโยชน์อย่างไร? 

ในการเดินทางไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ศึกษาต่อ หรือไปสัมมนาก็ตาม อาจเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้เสมอ และนำมาซึ่งความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประเมินค่ามิได้ ดังนั้น การประกันภัยการเดินทางจึงจัดทำขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหายเหล่านั้น บางท่านอาจไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการประกันภัยการเดินทาง หรือ หลายท่านอาจคุ้นเคยอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปบางประเทศในทวีปยุโรปเช่น ฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประกันภัยการเดินทางจะคุ้มครองดังนี้

  • ชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
  • ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ที่เกิดจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส
  • การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง
  • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  • การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง
  • การล่าช้าของเที่ยวบิน

ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าว่าจะเลือกแผนประกันภัยการเดินทางอย่างไร  มีเบี้ยประกันเท่าไร และคุ้มครองมากน้อยเพียงใด กรุณาติดต่อบริษัทฯ โทรศัพท์ 02-530-7200